สาระน่ารู้ Q&A ประกันภัย

ใบเคลมหาย ควรทําอย่างไร ?

 • 1. ติดต่อไปยังบริษัทประกันภัย ที่ท่านดําเนินการต่อประกันภัยไว้เพื่อขอเลขที่ใบเคลมที่สูญหาย
 • 2. ติดต่อสถานีตํารวจ เพื่อลงบันทึกประจําวัน ระบุรายละเอียดใบเคลมที่สูญหาย (ระบุชื่อผู้เอาประกันภัย, ทะเบียนรถ, ชื่อบริษัทประกันภัย, เลขที่ใบเคลมที่สูญหาย)
 • 3. นําใบบันทึกประจําวันมาติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อขอสําเนาใบเคลม
 • 4. นําสําเนาใบเคลมที่ได้จากบริษัทประกันภัย มาทําเรื่องเคลมประกันที่ศูนย์ซ่อมมาตรฐานหรืออู่ในเครือบริษัทประกันของท่านเพื่อทําการจัดซ้อมเคลมต่อไป

ใบขับขี่หมดอายุ เคลมประกันภัยได้หรือไม่ ?

 • 1. ในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุเกิดอุบัติเหตุประกันภัยจะคุ้มครองตามปกติ โดยผู้เอาประกันต้องตรวจสอบ ประเภทประกันภัยที่ได้ทําไว้กับบริษัทประกันว่าเป็นประเภทใด เช่น ประกันชั้น 1 จะคุ้มครองผู้ประสบเหตุ รถเฉียวชนทั้งในส่วนของคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้
 • 2. ในกรณีที่ผู้ประสบเหตุไม่มีใบขับขี่ ประกันจะจ่ายค่าคุ้มครองหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่กรณีเท่านั้น ส่วนรถของผู้เอาประกันต้องดําเนินการจัดซ่อมเอง เนื่องจากผู้ประสบเหตุไม่มีใบขับขี่จึงไม่สามารถใช้ สิทธิเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเหตุผลที่ว่า บุคคลใดที่ไม่เคยได้รับ การอนุญาตหรือผ่านการอบรมในการสอบใบขับขี่ มานั้นไม่มีสิทธิ์ ในการขับขี่รถบนท้องถนนตามกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติไว้

Excess คืออะไร ?

 • Excess คือข้อกำหนดทั่วไป ที่เป็นค่าเงื่อนไข ตามกฎหมายที่ลูกค้าต้องร่วมรับผิดชอบกรณีผิดเงื่อนไข ยกตัวอย่าง เช่น กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ไว้แต่ขณะเกิดเหตุผู้ขับขี่ไม่ใช่ชื่อที่ระบุไว้ ค่า Excess 6,000 บาท สําหรับซ่อมรถคันที่เอาประกันภัย ค่า Excess 2,000 บาท สําหรับทรัพย์สินของคู่กรณี *ยกเว้นรถคันที่เอาประกันภัยไม่ได้เป็นฝ่ายประมาท ไม่ต้องจ่ายค่า Excess ตามเงื่อนไขด้านบน*

Deductibel คืออะไร ?

 • Deductibel คือ เงื่อนไขที่ลูกค้ากําหนดเองเพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ยกตัวอย่าง เช่น เบี้ยประกันภัยเดิม 15,000 บาท ลูกค้ากําหนดค่าเสียหายส่วนแรก ในส่วนความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเอาประกันของ 2,000 บาท เบี้ยประกันใหม่จะเป็น 13,000 บาท *เมื่อเกิดอุบัติเหตุลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่า Deductibel 2,000 บาท ส่วนที่เกินจาก 2,000 บาท บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ

การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติม ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบหรือไม่..?

 • ต้องแจ้งบริษัทประกันภัยให้ทราบ กรณีลูกค้ามีการติดตั้งอุปกรณ์ ตกแต่งเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากตัวรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงาน เช่น ล้อแม็กซ์ ฟิล์มกรองแสง สปอยเลอร์ สเกิร์ต เป็นต้น เพื่อให้มีความคุ้มครองของอุปกรณ์ตกแต่งที่มีการติดตั้งมา

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถคืออะไร

 • กองทุนที่รัฐบาลจัดให้เพื่อเป็นสวัสดิการ สําหรับประชาชนที่ประสบภัยจากรถ และเป็นหลักประกันให้กับสถานพยาบาลทุกแห่ง ว่าจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน เพื่อความรวดเร็วในการรักษา ของผู้ประสบภัยจากรถ

กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่ม ความคุ้มครอง อะไรบ้าง ?

ความคุ้มครองสูงสุด วงเงินคุ้มครองเดิม วงเงินคุ้มครองใหม่
กรณีเสียชีวิต 300,000 500,000
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือ สูญเสียอวัยวะ 200,000 - 300,000 200,000 - 500,000
กรณีผู้ประสบภัยต้องใช้กะโหลก ศีรษะเทียมได้รับความคุ้มครอง สูงสุด - 250,000

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ปรับเพิ่มความคุ้มครองอะไรบ้าง ? สําหรับกรมธรรม์ที่ทําสัญญาตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

ความคุ้มครองสูงสุด
ความคุ้มครองเดิม ความคุ้มครองใหม่
ต้องพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริง ไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริง
จ่ายตามฐานานุรูปของผู้ประสบภัย ขั้นต่ำ 100,000 บาท หรือ 300,000 บาท ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จ่ายขั้นต่ำ 500,000 - 2,000,000 บาท ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ส่วนเกิน 2,000,000 บาท พิสูจน์ความเสียหายที่ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย
ปรับเบี้ยประกันเพิ่มสำหรับรถบางประเภท เพื่อให้เป็นไปตามความเสี่ยงภัย

ชื่อผู้เอาประกัน กับผู้ใช้รถจริงเป็นคนละคนกัน ประกันคุ้มครองหรือไม่ ?

 • ชื่อผู้เอาประกันควรเป็นชื่อเจ้าของตามรายการจดทะเบียนรถ แต่ความคุ้มครองของ ประกันภัยรถยนต์นั้นติดไปกับตัวรถ ไม่ได้ติดกับตัวผู้เอาประกัน เช่น กรณีที่มีการขายรถต่อไปแล้ว ความคุ้มครองก็ยังมีผลอยู่จนกว่ากรมธรรม์จะ หมดอายุ ดังนั้นการใช้งานจริง ใครขับก็ได้รับความคุ้มครองเหมือนกัน ทั้งนี้มีใบขับขี่ และหน้าตารางกรมธรรม์เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้น ฯลฯ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ** หมายเหตุ หากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด สามารถเคลมได้ก็ต่อเมื่อผู้ขับขี่เป็นชื่อที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์เท่านั้น

การเคลมสด คืออะไร ? และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการแจ้งเคลม

เคลมสด คือ หลักฐานประกอบการเคลม
- เคลมที่ต้องเรียกพนักงานตรวจสอบความเสียหายทุกครั้ง - ใบเคลมประกัน หรือใบรับรองความเสียหาย
- กรณีเกิดเหตุรถชน มีคู่กรณี หรือมีผู้บาดเจ็บ หรือรถชนเสียหายหนัก - ใบขับขี่พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
- หน้าตารางกรมธรรม์ประกัน
- พนักงานตรวจสอบความเสียหายออกใบหลักฐานในการติดต่อค่าเสียหาย เพื่อนําไปติดต่อจัดซ่อม - สําเนาทะเบียนรถ

การเคลมแห้ง คืออะไร ? และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการแจ้งเคลม

เคลมแห้ง คือ หลักฐานประกอบการเคลม
- เคลมที่ไม่ต้องเรียกพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุออกตรวจ (ยกเว้นบริษัทประกันบางแห่ง) - ใบเคลมประกัน หรือใบรับรองความเสียหาย
- กรณีรถประกันเสียหายเล็กน้อยไม่มีคู่กรณี - ใบขับขี่พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
- หน้าตารางกรมธรรม์ประกัน
- สามารถใช้กับประกันภัย ประเภท 1 เท่านั้น เข้าไปติดต่อจัดซ่อม ที่ศูนย์บริการตัวถังและสี หรืออู่ในเครือของบริษัทประกันภัยได้เลย - สําเนาทะเบียนรถ

ควรทําอย่างไรในกรณีรถหาย ?

 • ขั้นตอนการแจ้งรถยนต์สูญหาย
 • ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความที่สถานีตํารวจ ท้องที่เกิดเหตุรถสูญหาย
 • ขั้นตอนที่ 2 แจ้งสายด่วนรถหาย เบอร์โทรศัพท์ 1192 WWW.รถหาย.com
 • ขั้นตอนที่ 3 แจ้งประกันภัย วันเวลา สถานที่เกิดเหตุรถสูญหาย ทะเบียนรถยนต์ ชื่อผู้เอาประกัน เลขที่กรมธรรม์
 • ขั้นตอนที่ 4 กรณีที่รถยังติดเช่าซื้อ แจ้งไปยังไฟแนนซ์ เพื่อให้ทางไฟแนนซ์ ทําหนังสือมอบอํานาจ มาแจ้งความ

ทําประกันภัยประเภท 1 เกิดอุบัติเหตุ คู่กรณี “ชนแล้วหนี” ควรทําอย่างไร ?

 • ** หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยคู่กรณีทําการหลบหนี คนส่วนใหญ่มักจะตกใจและทํา อะไรไม่ถูก เราควรตั้งสติให้ดีก่อนและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ **
 • 1. จดจําข้อมูลรถคู่กรณีให้มากที่สุด โดยเฉพาะ "ทะเบียนรถ" -- เขียน ถ่ายรูปไว้ เช็คจากกล้องหน้ารถ (ถ้ามี) หรือ เช็คจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
 • 2. โทรแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยที่ท่านถือกรมธรรม์อยู่ บริษัทประกันภัยบันทึกการเกิดเหตุ และส่งเจ้าหน้าที่สํารวจภัยมาพบท่าน
 • 3. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อลงบันทึกประจําวัน เก็บหลักฐานบันทึกประจําวัน เพื่อประกอบการเคลมประกันภัย

เพื่อน ยืมรถยนต์ไปขับ แล้วเกิดชนคนเสียชีวิต “ประกันภัย" คุ้มครองไหม?

 • ถ้าทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และ พ.ร.บ. ประกันคุ้มครองแน่นอน!! บริษัทประกันจะถือว่าคนที่ขับขี่รถยนต์ คันนั้นต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้เอาประกันและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตน เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันเอง และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามกรมธรรม์ ทายาทของผู้เสียชีวิตจําได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจาก บริษัทประกันภัย ในวงเงินสูงสุด แต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ "ขอสงวนสิทธิ์กรมธรรม์จะต้องเป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่เท่านั้น"

นายเขียว ได้ทําประกันภัย ประเภn 2 พิเศษ ต่อมา ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าว ไปชนรถยนต์ของนายขาว ซึ่งมีราคาแพง บริษัทประกันภัย รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือไม่ ?

 • บริษัทประกันภัย จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน วงเงินที่บริษัทประกันภัย ระบุไว้ในกรมธรรม์

การทําประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่

 • สามารถระบุชื่อได้ไม่เกิน 2 ท่าน โดยผู้เอาประกันภัยจะได้ส่วนลด ค่าเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุดังนี้ ?
ส่วนลดค่าเบี้ย ตามช่วงอายุผู้ขับขี่
ผู้ขับขี่อายุ 18 - 24 ปี ส่วนลดเบี้ย 5 %
ผู้ขับขี่อายุ 25 - 35ปี ส่วนลดเบี้ย 10 %
ผู้ขับขี่อายุ 36 – 50 ปี ส่วนลดเบี้ย 15 %
ผู้ขับขี่อายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนลดเบี้ย 20 %

หลักเกณฑ์ : โดยให้ใช้อัตราส่วนลด ผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยเป็นหลัก

กรณี ทําประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 เกิดเหตุขับรถยนต์ถอยชนรั้วบ้านของตนเอง ทําให้รั้วบ้านและรถยนต์คันที่ทําประกันภัยเกิดความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทประกันภัย จะรับผิดชอบอย่างไร..?

 • บริษัทประกันภัยรับผิดชอบรถยนต์คันที่ทําประกันภัย แต่ไม่รับผิดชอบรั้วบ้านเนื่องจากเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยไม่ใช่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์คือใคร...?

 • ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ระบุไว้สําหรับเป็นผู้รับสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์สูญหาย หรือ เสียหายสิ้นเชิงต้องคืนทุนประกันภัย

ใบสลักหลัง กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง..?

 • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ ที่บริษัทประกันออกให้ กรณีที่ข้อมูล ในกรมธรรม์จัดทําออกมาไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เอาประกันต้องการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในกรมธรรม์ เช่น ทะเบียนรถผิด หมายเลขตัวถังไม่ถูกต้อง ชื่อผู้เอาประกันภัยสะกดผิด แก้ไขวันที่คุ้มครอง เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์

สิทธิประโยซน์ TOYOTA CARE คือย่างไร...?

 • » ซ่อมที่ ศูนย์ตัวถังและสีมาตรฐานโตโยต้าทุกแห่งทั่วประเทศ
 • » บริการงานซ่อมด้วย อะไหล่แท้ โดยช่างผู้ชํานาญงาน
 • » รับประงานซ่อมสูงสุด 12 เดือน
 • » บริการรถลาก กรณีเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • » บริการช่วยเหลือ รถเสีย ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปี
 • » ทําประกันภัยชั้นหนึ่ง ซ่อมได้นานสูงสุด อายุรถ 1-5 ปี

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มีอะไรบ้าง?

 • - ส่วนลดประวัติดี ( กรณีไม่มีเคลม หรือมีเคลมแต่เป็นฝ่ายถูก )
 • - ส่วนลดระบุผู้ขับขี่ ( เฉพาะประกันภัยประเภท 1 เท่านั้น)
 • - ส่วนลดกลุ่ม ( กรณีมีรถตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ผู้เอาประกันภัยเป็นชื่อเดียวกัน )
 • - ส่วนลดกล้อง ( ยกเว้นบางแคมเปญที่บริษัทประกันภัยฯ คํานวณส่วนลดกล้องให้แล้ว เพื่อให้เบี้ยประกันภัยถูกลง )
toyota care

ประกันภัยประเภท 1 TOYOTA CARE กรณีเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน ควรทําอย่างไร ?

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม. (น้ํามันหมด / เครื่องยนต์ขัดข้อง / แบตเตอรี่หมด / ยางรั่ว) สามารถแจ้งเหตุได้ที่ โทร 02-305-4444

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร..?

คือ เงินชดเชยที่บริษัทประกันฝ่ายผิด ต้องชดใช้ให้กับคู่กรณีฝ่ายถูก ที่เสียประโยชน์จากการใช้รถยนต์ในระหว่างการจัดซ่อม ซึ่งกรณีฝ่ายถูก จะต้องเป็นผู้ดําเนินการเรียกร้อง ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ กับบริษัทประกันฝ่ายผิดด้วยตนเอง

การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

รู้หรือไม่ว่า “การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ” ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(เจ้าของรถ)
2. สําเนาใบเคลม
3. สําเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
4. ใบนํารถยนต์เข้าจัดซ่อม หรือ ใบรับรถยนต์
5. หลักฐานเอกสารประกอบการใช้รถในแต่ละวัน (ถ้ามี)
6. ใบเสร็จค่าเช่ารถยนต์ (ถ้ามี)
7. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
หมายเหตุ : กรณีเจ้าของรถดําเนินการด้วยตัวเอง

พ.ร.บ. คุ้มครองใครบ้าง ?

พ.ร.บ. คุ้มครองใครบ้าง ?

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ อันมีสาเหตุมาจากรถยนต์ คันที่มี พ.ร.บ. เช่น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก คนเดินเท้า เป็นต้น

พ.ร.บ. คุ้มครองใครบ้าง ?

ประกันภัยรถยนต์ประเภทไหน
ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

ความคุ้มครอง ประเภทกรมธรรม์
ป.1 ป.2+ ป.3+ ป.3
คู่กรณี
ทรัพย์สิน
บุคคล
รถเรา
เสียหาย * *
สูญหาย/ไฟไหม้
บุคคลภายในรถเรา
อุบัติเหตุบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันตัวผู้ขับขี่
*คุ้มครองเฉพาะรถชนรถเท่านั้น
พ.ร.บ. ป้ายกาษี

พ.ร.บ. VS ป้ายกาษี ต่างกันอย่างไร ?

พ.ร.บ. คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ออกโดย “บริษัทประกันภัย”
ป้ายภาษี คือ ป้ายที่แสดงว่ารถยนต์ดังกล่าว ได้มีการชําระภาษีรถยนต์ ประจําปีแล้ว ซึ่งป้ายแสดงการเสียภาษีนั้น ก็คือ ป้ายสี่เหลี่ยมที่มี ปี พ.ศ.สิ้นอายุ ออกโดย “กรมการขนส่งทางบก”

รถชนหนัก

ทําประกันภัยรถยนต์ไว้ หากรถชนหนักต้องคืนซาก รถยังผ่อนไม่หมด ทําไงดี ?

กรณีรถยนต์เกิดความเสียหายต้องคืนทุนประกัน หากผู้รับ ผลประโยชน์ยังเป็นไฟแนนซ์ ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหม ให้ไฟแนนซ์ ทางไฟแนนซ์ก็จะหักภาระหนี้สินที่ค้างอยู่ ส่วนที่เหลือ ก็จะคืนให้กับผู้เอาประกัน หากจํานวนเงินไม่พอ ทางไฟแนนซ์ก็จะ เรียกร้องเพิ่มเติมจากผู้ผ่อนต่อไป

ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนคือ...?

คือ เงินที่ทางบริษัทประกันภัยรับผิดชอบต่อความเสียหายในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก หรือชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อตัวรถที่เอาประกัน จะจัดเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประกันจะจ่าย ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาที่ประเมินในตลาด ณ ปัจจุบัน ( ทรัพย์สินบางประเภทจะมีความเสื่อมราคาอยู่ด้วย )

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนมีหลักการอย่างไร

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนมีหลักการอย่างไร ?

หลักการชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัยไว้ โดยผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าเสียหาย โดยที่ความเสียหาย ดังกล่าวต้องเป็นผลมาจากภัยที่ได้เอาประกันไว้
การหักค่าเสื่อมสภาพขณะคํานวณเงินชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเป็นการปฏิบัติตาม หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ต่างกันอย่างไร ?

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ โดยรถทุกชนิดจะต้องทํา พ.ร.บ. เพื่อให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน ในการรักษาพยาบาล จากการได้รับผลจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตจากรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ถูกบังคับ โดยกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองทั้งตัวบุคคลภายใน และภายนอกรถ รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และตัวรถของผู้เอาประกันภัย

การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ และ พ.ร.บ. บริษัทเดียวกัน มีข้อดีอย่างไร ? “เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ”

- กรณีเกิดเหตุรถชนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ สามารถเบิกเคลม ค่ารักษาพยาบาลได้โดยยื่นเอกสารเพียงบริษัทเดียว ทําให้ประสานงานได้รวดเร็วขึ้น
- หากเกินจากวงเงิน พ.ร.บ. แล้ว ในส่วนของความคุ้มครอง ของประกันภัย สามารถคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้ต่อเนื่อง

ประกันภัยชั้น 1

กรณีทําประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับรถไปเหยียบตะปู บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองยางรถยนต์หรือไม่ ?

ไม่คุ้มครอง บริษัทประกันภัยจะคุ้มครอง กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุทําให้ยางรถยนต์ ได้รับความเสียหาย เช่น ยางแตก ฉีดขาด
** หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยเป็นผู้พิจารณา **

Knock for Knock From

จัดการปัญหาง่าย ๆ แค่มี "Knock for Knock From"

สําหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ (ส่วนบุคคล) ที่ทําประกันภัยประเภn 1 ไว้ กรณีเกิด อุบัติเหตุเล็กน้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และทั้ง 2 ฝ่ายสามารถตกลง กันได้ว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูก ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วมสามารถนําเอกสาร "Knock for Knock From" มากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วนําเอกสารนั้นมา แลกกัน พร้อมกับถ่ายรูปรถที่เกิดอุบัติเหตุไว้ เป็นหลักฐาน

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ

ทําประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ กิ่งไม้หล่นใส่หลังคารถยนต์ เคลมประกันภัยได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถเคลมประกันภัยได้ เนื่องจากต้องเป็นกรณีรถยนต์ชนกับรถยนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กลไก และต้องมีคู่กรณีอยู่ในที่เกิดเหตุเท่านั้น

รถยนต์ทําประกันภัยประเภท 1

รถยนต์ทําประกันภัยประเภท 1 ไว้ “โดนทุบกระจก ทรัพย์สินหาย” ประกันคุ้มครองไหม ?

บริษัทประกันภัยจะให้ ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถเท่านั้น
ทรัพย์สินต่างๆ บริษัทประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครอง

ประมาทร่วม

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชน โดยทั้งสองฝ่ายเป็นฝ่ายผิด ที่เรียกว่า “ประมาทร่วม” จะเรียกร้องค่าเสียหายได้จากฝ่ายใด ?

ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากอีกฝ่ายได้ ต่างฝ่ายต่างต้องรับผิดชอบ ความเสียหายของตนเอง

เมาแล้วขับ ไปชนรถผู้อื่นประกันภัยจํายไหม

เมาแล้วขับ ไปชนรถผู้อื่นประกันภัยจํายไหม ?

ผู้ขับขี่ที่มีปริมาณ แอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประกันจะไม่จํายค่าสินไหมทดแทนรถคันที่เอาประกันภัย
**บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีเท่านั้น**

ทําประกันภัยประเภท 3 พิเศษ

ทําประกันภัยประเภท 3 พิเศษ เกิดเหตุรถยนต์ชนกัน จนทําให้รถไฟไหม้ทั้งคัน ประกันคุ้มครองหรือไม่ ?

คุ้มครอง เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์ชนกัน สืบเนื่องจากเหตุการณ์ จึงทําให้ไฟไหมทั้งคัน บริษัทประกันภัยจะ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินทุนประกัน
หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยเป็นผู้พิจารณา

เปลี่ยนป้ายทะเบียน

ทําประกันภัยรถยนต์ไว้ หากเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่ควรแจ้งบริษัทประกันภัยให้ทราบหรือไม่ ?

ควรแจ้งให้ทางบริษัทประกันภัยทราบ เพื่อแก้ไขข้อมูลทะเบียนรถให้ถูกต้อง ทางบริษัท ประกันภัยจะออกเอกสารสลักหลังแก้ไขทะเบียนรถให้

จอดรถที่บ้าน

จอดรถที่บ้าน ฝนตกหนักมากทําให้น้ําท่วมรถยนต์ครึ่งคัน ทําประกันภัยประเภท 1 คุ้มครองหรือไม่ ?

คุ้มครอง เนื่องจากประกันภัยประเภท 1 ให้ความคุ้มครองกรณีน้ําท่วม ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

จอดรถที่บ้าน

เมื่อ “โอนกรรมสิทธิรถยนต์” เรียบร้อยแล้ว กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองอยู่ไหม?

หากเจ้าของกรรมสิทธิคนเดิม ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญากรมธรรม์ ประกันภัยจะยัง คุ้มครองต่อเนื่อง ตลอดอายุกรมธรรม์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์คนใหม่ สามารถแจ้งเปลี่ยน ชื่อผู้เอาประกันภัยได้ โดยใช้เอกสารดังนี้
1.สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัยคนเดิม เขียนระบุโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ ผู้เอาประกันภัยคนใหม่
2.สําเนาทะเบียนรถยนต์ (ที่มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว) เพื่อแจ้งให้ทางบริษัทประกันภัย ออกเอกสารสลักหลังกรมธรรม์ใหม่

ทําประกันภัยประเภท 1

ทําประกันภัยประเภท 1 ชนรั้วบ้านตัวเอง ได้รับความเสียหาย ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่..

ประกันจะคุ้มครองให้เฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์เท่านั้น และจะไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย

รถยนต์ทําประกันภัยประเภท

หาก “ เปลี่ยนสีรถมาใหม่ ” ควรแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบไหม...?

ควรแจ้งให้ทางบริษัทประกันภัยทราบ เพื่อแก้ไข ข้อมูลสีรถ ให้ถูกต้อง ตรงตามคู่มือการจดทะเบียนรถ
เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนสีรถ
1. สําเนาทะเบียนรถยนต์ที่แก้ไขเปลี่ยนสีรถเรียบร้อยแล้ว
2. รูปถ่ายรถยนต์ 4 ด้านเต็มต้น
3. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

กรณีมีแต่ พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้รับบาดเจ็บควรทําอย่างไร..?

กรณีมีแต่ พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้รับบาดเจ็บควรทําอย่างไร..?

ขั้นตอนมีดังนี้
1. รีบนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
2. โรงพยาบาลสามารถรับมอบอํานาจจากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาล จากบริษัทประกันภัย
3. การขอรับค่าเสียหาย ผู้ประสบภัยจะแจ้งขอรับจากบริษัทประกันภัยเองหรือจะมอบอํานาจให้โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนได้
4. ค่าเสียหายเบื้องต้น รับได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
5. ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น รับได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
6. ผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิด จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหาย เบื้องต้นเท่านั้น!

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แล้วเราเป็นฝ่ายผิดจะต้องปฏิบัติอย่างไร

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แล้วเราเป็นฝ่ายผิดจะต้องปฏิบัติอย่างไร..?

1.หากคุณยอมรับเป็นฝ่ายผิด สามารถนํารถเข้าข้างทาง เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
2.ไม่ควรเซ็นเอกสารใดๆ ให้คู่กรณี รอจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยจะไปถึง และให้คําแนะนํา
3.เมื่อเจ้าหน้าที่สํารวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุฯ และปฏิบัติงานเสร็จสิ้น จะออกใบเคลมให้
4.ผู้เอาประกันสามารถนําใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี TOYOTA ทั่วประเทศ

เมื่อแจ้งเคลมประกันภัย

เมื่อแจ้งเคลมประกันภัย “เป็นฝ่ายผิด” แต่...ไม่นํารถเข้าซ่อมจะมีผลอย่างไร...?

1.เสียประวัติ ซึ่งการแจ้งเคลมประกันภัยบริษัทประกันภัยจะนับว่า เป็นการ เสียประวัติดี อาจจะทําให้ไม่ได้รับส่วนลด ค่าเบี้ยในปีถัดไป
2.ใบเคลมจะหมดอายุ จะทําให้ไม่สามารถนํารถเข้าจัดซ่อมตามความเสียหาย ที่ระบุไว้ในใบเคลมได้
3.เสียผลประโยชน์ นอกจากจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแพงขึ้นในปีถัดไป รถยนต์ของคุณก็ยังมีรอยบาดแผลเหมือนเดิม

ทําประกันภัยรถยนต์แล้วข้อมูลผู้เอาประกันภัยและข้อมูลรถยนต์ในกรมธรรม์ประกันภัยผิด

ทําประกันภัยรถยนต์แล้วข้อมูลผู้เอาประกันภัยและข้อมูลรถยนต์ในกรมธรรม์ประกันภัยผิดต้องทําอย่างไร...?

หากข้อมูลในกรมธรรม์ ผิด ต้องรีบติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยฯ เพื่อให้ออกเอกสารสลักหลัง
เอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้
1. สําเนาทะเบียนรถที่ถูกต้อง
2. ใบคําขอออกเอกสารแนบท้าย

กรณีเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์ชนกัน แต่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดต้องทําอย่างไร

กรณีเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์ชนกัน แต่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด ต้องทําอย่างไร..

1. อย่านํารถเคลื่อนย้าย ออกจากจุดเกิดอุบัติเหตุ (นอกจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้สั่ง)
2. ถ่ายรูปรถที่เกิดอุบัติเหตุ และจดทะเบียนรถ ของคู่กรณี หากมีกล้องหน้ารถเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
3. รอเจ้าหน้าที่สํารวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดอุบัติเหตุ และปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สํารวจภัยจะออกใบรับรองความเสียหายให้ ใบเคลม)
s หมายเหตุ : กรณีตกลงกันไม่ได้ ต้องไปที่สถานีตํารวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้ตัดสิน

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หาย

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หายควรทำอย่างไร ?

สามารถยื่นเรื่องขอกรมธรรม์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. แจ้งความเอกสารหายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยต้องระบุรายละเอียดข้อมูลประกันภัย อย่างชัดเจน เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เลขทะเบียนรถ หมายเลขตัวถัง ชื่อบริษัทประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ เลขที่ใบเสร็จ
2. นําใบแจ้งความ ยื่นติดต่อขอรับเอกสารกรมธรรม์ ที่บริษัทประกันภัย
หมายเหตุ : ทางบริษัทประกันภัย ออกเอกสารกรมธรรม์ฉบับจริง ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น กรณีเอกสารกรมธรรม์ฉบับจริงหาย ทางบริษัทประกันภัยจะออกเอกสารเป็นสําเนากรมธรรม์เท่านั้น

เกิดพายุ “ลูกเห็บตกใส่รถยนต์” เกิดความเสียหาย ? ทําประกันภัยประเภท 1 เคลมได้หรือไม่ ?

เกิดพายุ “ลูกเห็บตกใส่รถยนต์” เกิดความเสียหาย ? ทําประกันภัยประเภท 1 เคลมได้หรือไม่ ?

เคลมได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประเภท 1 คุ้มครองครอบคลุมถึงภัยที่ เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

กรณีรถมีประกันภัยประเภท 1 เกิดอุบัติเหตุ แต่คนขับไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ประกันภัยคุ้มครองไหม

กรณีรถมีประกันภัยประเภท 1 เกิดอุบัติเหตุ แต่คนขับไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ประกันภัยคุ้มครองไหม

กรณีเป็นฝ่ายถูก ประกันของคู่กรณี จะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดให้ตามปกติ
กรณีเป็นฝ่ายผิด ประกันจะไม่คุ้มครองความเสียหายให้กับรถคันที่ทําประกันภัย แต่จะคุ้มครองให้เฉพาะคู่กรณีตามปกติ
หมายเหตุ : ถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่เกิดอุบัติเหตุ เป็นประกันภัยประเภท 1 จะกลายเป็นประกันภัยประเภท 3 ทันที

ขณะขับรถ เกิดเหตุท่อนไม้จากรถบรรทุก หล่นใส่กระจกบังลมหน้า ทําให้กระจกแตกเสียหายทั้งบาน รถยนต์ทําประกันภัยประเภท 1 เคลมได้ไหม ?

ขณะขับรถ เกิดเหตุท่อนไม้จากรถบรรทุก หล่นใส่กระจกบังลมหน้า ทําให้กระจกแตกเสียหายทั้งบาน รถยนต์ทําประกันภัยประเภท 1 เคลมได้ไหม ?

สามารถเคลมประกันภัยได้ เนื่องจากประกันภัยประเภท 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ความเสียหายของรถยนต์
หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอย่างชัดเจน เช่น ทะเบียนรถของคู่กรณี วัน/เดือนปี เวลา สถานที่เกิดเหตุ หากมีกล้องหน้ารถ สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ บริษัทประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานได้

กรณีเด็กปั้มเติมน้ํามันรถผิด ทําประกันประเภท มีไว้ เคลมได้หรือไม่ ?

กรณีเด็กปั้มเติมน้ํามันรถผิด ทําประกันประเภท มีไว้ เคลมได้หรือไม่ ?

เคลมได้ ทําประกันภัยประเภท1 ให้ความคุ้มครอง กรณีเติมน้ํามันผิดเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่ง
หมายเหตุ : การแจ้งเคลมประกันภัยจะต้องมีหลักฐาน การเติมนามันผิดประเภทจริงจากทางปั้มน้ํามัน เช่น ใบเสร็จรับเงิน

รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV สามารถขอรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ

รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV สามารถขอรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ ร้อยละ 5-10% ของเบี้ยประกันภัยสูทธิโดยผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐาน ภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันที่ เอาประกันภัยในระยะเวลาที่ทําสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งกล้องไว้ตลอด ระยะเวลาสัญญาประกันภัย

เมื่อได้รับใบเคลมประกันภัยรถยนต์ ที่พนักงานเคลมออกให้ ต้องดําเนินการต่อไปอย่างไร..?

เมื่อได้รับใบเคลมประกันภัยรถยนต์ ที่พนักงานเคลมออกให้ ต้องดําเนินการต่อไปอย่างไร..?

ควรรีบนํารถเข้าจัดซ่อม ที่ศูนย์บริการ หรือ อู่ในเครือภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบเคลม

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ และเป็นฝ่ายถูก ต้องทําอย่างไร

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ และเป็นฝ่ายถูก ต้องทําอย่างไร

1. หากคู่กรณียอมรับผิด สามารถนํารถเข้าข้างทาง เพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจร
2. หากคู่กรณีไม่ยอมรับผิด อย่านํารถเคลื่อนย้าย ออกจากจุดเกิดอุบัติเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้สั่ง
3. ถ่ายรูปรถที่เกิดอุบัติเหตุ และจดทะเบียนคู่กรณี หากมีกล้องหน้ารถเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
4. ห้ามรับข้อเสนอชดใช้ใดๆ จากคู่กรณี รอจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยจะไปถึง และให้คําแนะนํา
5. รอเจ้าหน้าที่สํารวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดอุบัติเหตุ และปฏิบัติงานเสร็จสิ้น จะออกใบเคลมให้