สาระน่ารู้ Q&A ประกันภัย

ใบเคลมหาย ควรทําอย่างไร ?

 • 1. ติดต่อไปยังบริษัทประกันภัย ที่ท่านดําเนินการต่อประกันภัยไว้เพื่อขอเลขที่ใบเคลมที่สูญหาย
 • 2. ติดต่อสถานีตํารวจ เพื่อลงบันทึกประจําวัน ระบุรายละเอียดใบเคลมที่สูญหาย (ระบุชื่อผู้เอาประกันภัย, ทะเบียนรถ, ชื่อบริษัทประกันภัย, เลขที่ใบเคลมที่สูญหาย)
 • 3. นําใบบันทึกประจําวันมาติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อขอสําเนาใบเคลม
 • 4. นําสําเนาใบเคลมที่ได้จากบริษัทประกันภัย มาทําเรื่องเคลมประกันที่ศูนย์ซ่อมมาตรฐานหรืออู่ในเครือบริษัทประกันของท่านเพื่อทําการจัดซ้อมเคลมต่อไป

ใบขับขี่หมดอายุ เคลมประกันภัยได้หรือไม่ ?

 • 1. ในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุเกิดอุบัติเหตุประกันภัยจะคุ้มครองตามปกติ โดยผู้เอาประกันต้องตรวจสอบ ประเภทประกันภัยที่ได้ทําไว้กับบริษัทประกันว่าเป็นประเภทใด เช่น ประกันชั้น 1 จะคุ้มครองผู้ประสบเหตุ รถเฉียวชนทั้งในส่วนของคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้
 • 2. ในกรณีที่ผู้ประสบเหตุไม่มีใบขับขี่ ประกันจะจ่ายค่าคุ้มครองหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่กรณีเท่านั้น ส่วนรถของผู้เอาประกันต้องดําเนินการจัดซ่อมเอง เนื่องจากผู้ประสบเหตุไม่มีใบขับขี่จึงไม่สามารถใช้ สิทธิเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเหตุผลที่ว่า บุคคลใดที่ไม่เคยได้รับ การอนุญาตหรือผ่านการอบรมในการสอบใบขับขี่ มานั้นไม่มีสิทธิ์ ในการขับขี่รถบนท้องถนนตามกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติไว้

Excess คืออะไร ?

 • Excess คือข้อกำหนดทั่วไป ที่เป็นค่าเงื่อนไข ตามกฎหมายที่ลูกค้าต้องร่วมรับผิดชอบกรณีผิดเงื่อนไข ยกตัวอย่าง เช่น กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ไว้แต่ขณะเกิดเหตุผู้ขับขี่ไม่ใช่ชื่อที่ระบุไว้ ค่า Excess 6,000 บาท สําหรับซ่อมรถคันที่เอาประกันภัย ค่า Excess 2,000 บาท สําหรับทรัพย์สินของคู่กรณี *ยกเว้นรถคันที่เอาประกันภัยไม่ได้เป็นฝ่ายประมาท ไม่ต้องจ่ายค่า Excess ตามเงื่อนไขด้านบน*

Deductibel คืออะไร ?

 • Deductibel คือ เงื่อนไขที่ลูกค้ากําหนดเองเพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ยกตัวอย่าง เช่น เบี้ยประกันภัยเดิม 15,000 บาท ลูกค้ากําหนดค่าเสียหายส่วนแรก ในส่วนความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเอาประกันของ 2,000 บาท เบี้ยประกันใหม่จะเป็น 13,000 บาท *เมื่อเกิดอุบัติเหตุลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่า Deductibel 2,000 บาท ส่วนที่เกินจาก 2,000 บาท บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถคืออะไร

 • กองทุนที่รัฐบาลจัดให้เพื่อเป็นสวัสดิการ สําหรับประชาชนที่ประสบภัยจากรถ และเป็นหลักประกันให้กับสถานพยาบาลทุกแห่ง ว่าจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน เพื่อความรวดเร็วในการรักษา ของผู้ประสบภัยจากรถ

กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่ม ความคุ้มครอง อะไรบ้าง ?

ความคุ้มครองสูงสุด วงเงินคุ้มครองเดิม วงเงินคุ้มครองใหม่
กรณีเสียชีวิต 300,000 500,000
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือ สูญเสียอวัยวะ 200,000 - 300,000 200,000 - 500,000
กรณีผู้ประสบภัยต้องใช้กะโหลก ศีรษะเทียมได้รับความคุ้มครอง สูงสุด - 250,000

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ปรับเพิ่มความคุ้มครองอะไรบ้าง ? สําหรับกรมธรรม์ที่ทําสัญญาตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

ความคุ้มครองสูงสุด
ความคุ้มครองเดิม ความคุ้มครองใหม่
ต้องพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริง ไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริง
จ่ายตามฐานานุรูปของผู้ประสบภัย ขั้นต่ำ 100,000 บาท หรือ 300,000 บาท ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จ่ายขั้นต่ำ 500,000 - 2,000,000 บาท ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ส่วนเกิน 2,000,000 บาท พิสูจน์ความเสียหายที่ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย
ปรับเบี้ยประกันเพิ่มสำหรับรถบางประเภท เพื่อให้เป็นไปตามความเสี่ยงภัย

ชื่อผู้เอาประกัน กับผู้ใช้รถจริงเป็นคนละคนกัน ประกันคุ้มครองหรือไม่ ?

 • ชื่อผู้เอาประกันควรเป็นชื่อเจ้าของตามรายการจดทะเบียนรถ แต่ความคุ้มครองของ ประกันภัยรถยนต์นั้นติดไปกับตัวรถ ไม่ได้ติดกับตัวผู้เอาประกัน เช่น กรณีที่มีการขายรถต่อไปแล้ว ความคุ้มครองก็ยังมีผลอยู่จนกว่ากรมธรรม์จะ หมดอายุ ดังนั้นการใช้งานจริง ใครขับก็ได้รับความคุ้มครองเหมือนกัน ทั้งนี้มีใบขับขี่ และหน้าตารางกรมธรรม์เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้น ฯลฯ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ** หมายเหตุ หากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด สามารถเคลมได้ก็ต่อเมื่อผู้ขับขี่เป็นชื่อที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์เท่านั้น

การเคลมสด คืออะไร ? และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการแจ้งเคลม

เคลมสด คือ หลักฐานประกอบการเคลม
- เคลมที่ต้องเรียกพนักงานตรวจสอบความเสียหายทุกครั้ง - ใบเคลมประกัน หรือใบรับรองความเสียหาย
- กรณีเกิดเหตุรถชน มีคู่กรณี หรือมีผู้บาดเจ็บ หรือรถชนเสียหายหนัก - ใบขับขี่พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
- หน้าตารางกรมธรรม์ประกัน
- พนักงานตรวจสอบความเสียหายออกใบหลักฐานในการติดต่อค่าเสียหาย เพื่อนําไปติดต่อจัดซ่อม - สําเนาทะเบียนรถ

การเคลมแห้ง คืออะไร ? และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการแจ้งเคลม

เคลมแห้ง คือ หลักฐานประกอบการเคลม
- เคลมที่ไม่ต้องเรียกพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุออกตรวจ (ยกเว้นบริษัทประกันบางแห่ง) - ใบเคลมประกัน หรือใบรับรองความเสียหาย
- กรณีรถประกันเสียหายเล็กน้อยไม่มีคู่กรณี - ใบขับขี่พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
- หน้าตารางกรมธรรม์ประกัน
- สามารถใช้กับประกันภัย ประเภท 1 เท่านั้น เข้าไปติดต่อจัดซ่อม ที่ศูนย์บริการตัวถังและสี หรืออู่ในเครือของบริษัทประกันภัยได้เลย - สําเนาทะเบียนรถ

ควรทําอย่างไรในกรณีรถหาย ?

 • ขั้นตอนการแจ้งรถยนต์สูญหาย
 • ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความที่สถานีตํารวจ ท้องที่เกิดเหตุรถสูญหาย
 • ขั้นตอนที่ 2 แจ้งสายด่วนรถหาย เบอร์โทรศัพท์ 1192 WWW.รถหาย.com
 • ขั้นตอนที่ 3 แจ้งประกันภัย วันเวลา สถานที่เกิดเหตุรถสูญหาย ทะเบียนรถยนต์ ชื่อผู้เอาประกัน เลขที่กรมธรรม์
 • ขั้นตอนที่ 4 กรณีที่รถยังติดเช่าซื้อ แจ้งไปยังไฟแนนซ์ เพื่อให้ทางไฟแนนซ์ ทําหนังสือมอบอํานาจ มาแจ้งความ

ทําประกันภัยประเภท 1 เกิดอุบัติเหตุ คู่กรณี “ชนแล้วหนี” ควรทําอย่างไร ?

 • ** หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยคู่กรณีทําการหลบหนี คนส่วนใหญ่มักจะตกใจและทํา อะไรไม่ถูก เราควรตั้งสติให้ดีก่อนและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ **
 • 1. จดจําข้อมูลรถคู่กรณีให้มากที่สุด โดยเฉพาะ "ทะเบียนรถ" -- เขียน ถ่ายรูปไว้ เช็คจากกล้องหน้ารถ (ถ้ามี) หรือ เช็คจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
 • 2. โทรแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยที่ท่านถือกรมธรรม์อยู่ บริษัทประกันภัยบันทึกการเกิดเหตุ และส่งเจ้าหน้าที่สํารวจภัยมาพบท่าน
 • 3. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อลงบันทึกประจําวัน เก็บหลักฐานบันทึกประจําวัน เพื่อประกอบการเคลมประกันภัย

เพื่อน ยืมรถยนต์ไปขับ แล้วเกิดชนคนเสียชีวิต “ประกันภัย" คุ้มครองไหม?

 • ถ้าทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และ พ.ร.บ. ประกันคุ้มครองแน่นอน!! บริษัทประกันจะถือว่าคนที่ขับขี่รถยนต์ คันนั้นต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้เอาประกันและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตน เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันเอง และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามกรมธรรม์ ทายาทของผู้เสียชีวิตจําได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจาก บริษัทประกันภัย ในวงเงินสูงสุด แต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ "ขอสงวนสิทธิ์กรมธรรม์จะต้องเป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่เท่านั้น"

นายเขียว ได้ทําประกันภัย ประเภn 2 พิเศษ ต่อมา ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าว ไปชนรถยนต์ของนายขาว ซึ่งมีราคาแพง บริษัทประกันภัย รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือไม่ ?

 • บริษัทประกันภัย จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน วงเงินที่บริษัทประกันภัย ระบุไว้ในกรมธรรม์

การทําประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่

 • สามารถระบุชื่อได้ไม่เกิน 2 ท่าน โดยผู้เอาประกันภัยจะได้ส่วนลด ค่าเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุดังนี้ ?
ส่วนลดค่าเบี้ย ตามช่วงอายุผู้ขับขี่
ผู้ขับขี่อายุ 18 - 24 ปี ส่วนลดเบี้ย 5 %
ผู้ขับขี่อายุ 25 - 35ปี ส่วนลดเบี้ย 10 %
ผู้ขับขี่อายุ 36 – 50 ปี ส่วนลดเบี้ย 15 %
ผู้ขับขี่อายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนลดเบี้ย 20 %

หลักเกณฑ์ : โดยให้ใช้อัตราส่วนลด ผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยเป็นหลัก

กรณี ทําประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 เกิดเหตุขับรถยนต์ถอยชนรั้วบ้านของตนเอง ทําให้รั้วบ้านและรถยนต์คันที่ทําประกันภัยเกิดความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทประกันภัย จะรับผิดชอบอย่างไร..?

 • บริษัทประกันภัยรับผิดชอบรถยนต์คันที่ทําประกันภัย แต่ไม่รับผิดชอบรั้วบ้านเนื่องจากเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยไม่ใช่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์คือใคร...?

 • ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ระบุไว้สําหรับเป็นผู้รับสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์สูญหาย หรือ เสียหายสิ้นเชิงต้องคืนทุนประกันภัย

ใบสลักหลัง กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง..?

 • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ ที่บริษัทประกันออกให้ กรณีที่ข้อมูล ในกรมธรรม์จัดทําออกมาไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เอาประกันต้องการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในกรมธรรม์ เช่น ทะเบียนรถผิด หมายเลขตัวถังไม่ถูกต้อง ชื่อผู้เอาประกันภัยสะกดผิด แก้ไขวันที่คุ้มครอง เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์

สิทธิประโยซน์ TOYOTA CARE คือย่างไร...?

 • » ซ่อมที่ ศูนย์ตัวถังและสีมาตรฐานโตโยต้าทุกแห่งทั่วประเทศ
 • » บริการงานซ่อมด้วย อะไหล่แท้ โดยช่างผู้ชํานาญงาน
 • » รับประงานซ่อมสูงสุด 12 เดือน
 • » บริการรถลาก กรณีเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • » บริการช่วยเหลือ รถเสีย ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปี
 • » ทําประกันภัยชั้นหนึ่ง ซ่อมได้นานสูงสุด อายุรถ 1-5 ปี

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มีอะไรบ้าง?

 • - ส่วนลดประวัติดี ( กรณีไม่มีเคลม หรือมีเคลมแต่เป็นฝ่ายถูก )
 • - ส่วนลดระบุผู้ขับขี่ ( เฉพาะประกันภัยประเภท 1 เท่านั้น)
 • - ส่วนลดกลุ่ม ( กรณีมีรถตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ผู้เอาประกันภัยเป็นชื่อเดียวกัน )
 • - ส่วนลดกล้อง ( ยกเว้นบางแคมเปญที่บริษัทประกันภัยฯ คํานวณส่วนลดกล้องให้แล้ว เพื่อให้เบี้ยประกันภัยถูกลง )
toyota care

ประกันภัยประเภท 1 TOYOTA CARE กรณีเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน ควรทําอย่างไร ?

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม. (น้ํามันหมด / เครื่องยนต์ขัดข้อง / แบตเตอรี่หมด / ยางรั่ว) สามารถแจ้งเหตุได้ที่ โทร 02-305-4444

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร..?

คือ เงินชดเชยที่บริษัทประกันฝ่ายผิด ต้องชดใช้ให้กับคู่กรณีฝ่ายถูก ที่เสียประโยชน์จากการใช้รถยนต์ในระหว่างการจัดซ่อม ซึ่งกรณีฝ่ายถูก จะต้องเป็นผู้ดําเนินการเรียกร้อง ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ กับบริษัทประกันฝ่ายผิดด้วยตนเอง

การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

รู้หรือไม่ว่า “การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ” ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(เจ้าของรถ)
2. สําเนาใบเคลม
3. สําเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
4. ใบนํารถยนต์เข้าจัดซ่อม หรือ ใบรับรถยนต์
5. หลักฐานเอกสารประกอบการใช้รถในแต่ละวัน (ถ้ามี)
6. ใบเสร็จค่าเช่ารถยนต์ (ถ้ามี)
7. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
หมายเหตุ : กรณีเจ้าของรถดําเนินการด้วยตัวเอง

พ.ร.บ. คุ้มครองใครบ้าง ?

พ.ร.บ. คุ้มครองใครบ้าง ?

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ อันมีสาเหตุมาจากรถยนต์ คันที่มี พ.ร.บ. เช่น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก คนเดินเท้า เป็นต้น

พ.ร.บ. คุ้มครองใครบ้าง ?

ประกันภัยรถยนต์ประเภทไหน
ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

ความคุ้มครอง ประเภทกรมธรรม์
ป.1 ป.2+ ป.3+ ป.3
คู่กรณี
ทรัพย์สิน
บุคคล
รถเรา
เสียหาย * *
สูญหาย/ไฟไหม้
บุคคลภายในรถเรา
อุบัติเหตุบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันตัวผู้ขับขี่
*คุ้มครองเฉพาะรถชนรถเท่านั้น
พ.ร.บ. ป้ายกาษี

พ.ร.บ. VS ป้ายกาษี ต่างกันอย่างไร ?

พ.ร.บ. คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ออกโดย “บริษัทประกันภัย”
ป้ายภาษี คือ ป้ายที่แสดงว่ารถยนต์ดังกล่าว ได้มีการชําระภาษีรถยนต์ ประจําปีแล้ว ซึ่งป้ายแสดงการเสียภาษีนั้น ก็คือ ป้ายสี่เหลี่ยมที่มี ปี พ.ศ.สิ้นอายุ ออกโดย “กรมการขนส่งทางบก”

รถชนหนัก

ทําประกันภัยรถยนต์ไว้ หากรถชนหนักต้องคืนซาก รถยังผ่อนไม่หมด ทําไงดี ?

กรณีรถยนต์เกิดความเสียหายต้องคืนทุนประกัน หากผู้รับ ผลประโยชน์ยังเป็นไฟแนนซ์ ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหม ให้ไฟแนนซ์ ทางไฟแนนซ์ก็จะหักภาระหนี้สินที่ค้างอยู่ ส่วนที่เหลือ ก็จะคืนให้กับผู้เอาประกัน หากจํานวนเงินไม่พอ ทางไฟแนนซ์ก็จะ เรียกร้องเพิ่มเติมจากผู้ผ่อนต่อไป

ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนคือ...?

คือ เงินที่ทางบริษัทประกันภัยรับผิดชอบต่อความเสียหายในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก หรือชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อตัวรถที่เอาประกัน จะจัดเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประกันจะจ่าย ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาที่ประเมินในตลาด ณ ปัจจุบัน ( ทรัพย์สินบางประเภทจะมีความเสื่อมราคาอยู่ด้วย )

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนมีหลักการอย่างไร

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนมีหลักการอย่างไร ?

หลักการชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัยไว้ โดยผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าเสียหาย โดยที่ความเสียหาย ดังกล่าวต้องเป็นผลมาจากภัยที่ได้เอาประกันไว้
การหักค่าเสื่อมสภาพขณะคํานวณเงินชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเป็นการปฏิบัติตาม หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ต่างกันอย่างไร ?

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ โดยรถทุกชนิดจะต้องทํา พ.ร.บ. เพื่อให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน ในการรักษาพยาบาล จากการได้รับผลจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตจากรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ถูกบังคับ โดยกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองทั้งตัวบุคคลภายใน และภายนอกรถ รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และตัวรถของผู้เอาประกันภัย

การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ และ พ.ร.บ. บริษัทเดียวกัน มีข้อดีอย่างไร ? “เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ”

- กรณีเกิดเหตุรถชนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ สามารถเบิกเคลม ค่ารักษาพยาบาลได้โดยยื่นเอกสารเพียงบริษัทเดียว ทําให้ประสานงานได้รวดเร็วขึ้น
- หากเกินจากวงเงิน พ.ร.บ. แล้ว ในส่วนของความคุ้มครอง ของประกันภัย สามารถคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้ต่อเนื่อง

ประกันภัยชั้น 1

กรณีทําประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับรถไปเหยียบตะปู บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองยางรถยนต์หรือไม่ ?

ไม่คุ้มครอง บริษัทประกันภัยจะคุ้มครอง กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุทําให้ยางรถยนต์ ได้รับความเสียหาย เช่น ยางแตก ฉีดขาด
** หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยเป็นผู้พิจารณา **

Knock for Knock From

จัดการปัญหาง่าย ๆ แค่มี "Knock for Knock From"

สําหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ (ส่วนบุคคล) ที่ทําประกันภัยประเภn 1 ไว้ กรณีเกิด อุบัติเหตุเล็กน้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และทั้ง 2 ฝ่ายสามารถตกลง กันได้ว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูก ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วมสามารถนําเอกสาร "Knock for Knock From" มากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วนําเอกสารนั้นมา แลกกัน พร้อมกับถ่ายรูปรถที่เกิดอุบัติเหตุไว้ เป็นหลักฐาน

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ

ทําประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ กิ่งไม้หล่นใส่หลังคารถยนต์ เคลมประกันภัยได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถเคลมประกันภัยได้ เนื่องจากต้องเป็นกรณีรถยนต์ชนกับรถยนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กลไก และต้องมีคู่กรณีอยู่ในที่เกิดเหตุเท่านั้น

รถยนต์ทําประกันภัยประเภท 1

รถยนต์ทําประกันภัยประเภท 1 ไว้ “โดนทุบกระจก ทรัพย์สินหาย” ประกันคุ้มครองไหม ?

บริษัทประกันภัยจะให้ ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถเท่านั้น
ทรัพย์สินต่างๆ บริษัทประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครอง

ประมาทร่วม

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชน โดยทั้งสองฝ่ายเป็นฝ่ายผิด ที่เรียกว่า “ประมาทร่วม” จะเรียกร้องค่าเสียหายได้จากฝ่ายใด ?

ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากอีกฝ่ายได้ ต่างฝ่ายต่างต้องรับผิดชอบ ความเสียหายของตนเอง

เมาแล้วขับ ไปชนรถผู้อื่นประกันภัยจํายไหม

เมาแล้วขับ ไปชนรถผู้อื่นประกันภัยจํายไหม ?

ผู้ขับขี่ที่มีปริมาณ แอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประกันจะไม่จํายค่าสินไหมทดแทนรถคันที่เอาประกันภัย
**บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีเท่านั้น**

ทําประกันภัยประเภท 3 พิเศษ

ทําประกันภัยประเภท 3 พิเศษ เกิดเหตุรถยนต์ชนกัน จนทําให้รถไฟไหม้ทั้งคัน ประกันคุ้มครองหรือไม่ ?

คุ้มครอง เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์ชนกัน สืบเนื่องจากเหตุการณ์ จึงทําให้ไฟไหมทั้งคัน บริษัทประกันภัยจะ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินทุนประกัน
หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยเป็นผู้พิจารณา

เปลี่ยนป้ายทะเบียน

ทําประกันภัยรถยนต์ไว้ หากเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่ควรแจ้งบริษัทประกันภัยให้ทราบหรือไม่ ?

ควรแจ้งให้ทางบริษัทประกันภัยทราบ เพื่อแก้ไขข้อมูลทะเบียนรถให้ถูกต้อง ทางบริษัท ประกันภัยจะออกเอกสารสลักหลังแก้ไขทะเบียนรถให้

จอดรถที่บ้าน

จอดรถที่บ้าน ฝนตกหนักมากทําให้น้ําท่วมรถยนต์ครึ่งคัน ทําประกันภัยประเภท 1 คุ้มครองหรือไม่ ?

คุ้มครอง เนื่องจากประกันภัยประเภท 1 ให้ความคุ้มครองกรณีน้ําท่วม ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

จอดรถที่บ้าน

เมื่อ “โอนกรรมสิทธิรถยนต์” เรียบร้อยแล้ว กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองอยู่ไหม?

หากเจ้าของกรรมสิทธิคนเดิม ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญากรมธรรม์ ประกันภัยจะยัง คุ้มครองต่อเนื่อง ตลอดอายุกรมธรรม์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์คนใหม่ สามารถแจ้งเปลี่ยน ชื่อผู้เอาประกันภัยได้ โดยใช้เอกสารดังนี้
1.สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัยคนเดิม เขียนระบุโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ ผู้เอาประกันภัยคนใหม่
2.สําเนาทะเบียนรถยนต์ (ที่มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว) เพื่อแจ้งให้ทางบริษัทประกันภัย ออกเอกสารสลักหลังกรมธรรม์ใหม่

ทําประกันภัยประเภท 1

ทําประกันภัยประเภท 1 ชนรั้วบ้านตัวเอง ได้รับความเสียหาย ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่..

ประกันจะคุ้มครองให้เฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์เท่านั้น และจะไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย

รถยนต์ทําประกันภัยประเภท

หาก “ เปลี่ยนสีรถมาใหม่ ” ควรแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบไหม...?

ควรแจ้งให้ทางบริษัทประกันภัยทราบ เพื่อแก้ไข ข้อมูลสีรถ ให้ถูกต้อง ตรงตามคู่มือการจดทะเบียนรถ
เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนสีรถ
1. สําเนาทะเบียนรถยนต์ที่แก้ไขเปลี่ยนสีรถเรียบร้อยแล้ว
2. รูปถ่ายรถยนต์ 4 ด้านเต็มต้น
3. สําเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

กรณีมีแต่ พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้รับบาดเจ็บควรทําอย่างไร..?

กรณีมีแต่ พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้รับบาดเจ็บควรทําอย่างไร..?

ขั้นตอนมีดังนี้
1. รีบนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
2. โรงพยาบาลสามารถรับมอบอํานาจจากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาล จากบริษัทประกันภัย
3. การขอรับค่าเสียหาย ผู้ประสบภัยจะแจ้งขอรับจากบริษัทประกันภัยเองหรือจะมอบอํานาจให้โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนได้
4. ค่าเสียหายเบื้องต้น รับได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
5. ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น รับได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
6. ผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิด จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหาย เบื้องต้นเท่านั้น!

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แล้วเราเป็นฝ่ายผิดจะต้องปฏิบัติอย่างไร

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แล้วเราเป็นฝ่ายผิดจะต้องปฏิบัติอย่างไร..?

1.หากคุณยอมรับเป็นฝ่ายผิด สามารถนํารถเข้าข้างทาง เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
2.ไม่ควรเซ็นเอกสารใดๆ ให้คู่กรณี รอจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยจะไปถึง และให้คําแนะนํา
3.เมื่อเจ้าหน้าที่สํารวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุฯ และปฏิบัติงานเสร็จสิ้น จะออกใบเคลมให้
4.ผู้เอาประกันสามารถนําใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี TOYOTA ทั่วประเทศ

เมื่อแจ้งเคลมประกันภัย

เมื่อแจ้งเคลมประกันภัย “เป็นฝ่ายผิด” แต่...ไม่นํารถเข้าซ่อมจะมีผลอย่างไร...?

1.เสียประวัติ ซึ่งการแจ้งเคลมประกันภัยบริษัทประกันภัยจะนับว่า เป็นการ เสียประวัติดี อาจจะทําให้ไม่ได้รับส่วนลด ค่าเบี้ยในปีถัดไป
2.ใบเคลมจะหมดอายุ จะทําให้ไม่สามารถนํารถเข้าจัดซ่อมตามความเสียหาย ที่ระบุไว้ในใบเคลมได้
3.เสียผลประโยชน์ นอกจากจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแพงขึ้นในปีถัดไป รถยนต์ของคุณก็ยังมีรอยบาดแผลเหมือนเดิม

ทําประกันภัยรถยนต์แล้วข้อมูลผู้เอาประกันภัยและข้อมูลรถยนต์ในกรมธรรม์ประกันภัยผิด

ทําประกันภัยรถยนต์แล้วข้อมูลผู้เอาประกันภัยและข้อมูลรถยนต์ในกรมธรรม์ประกันภัยผิดต้องทําอย่างไร...?

หากข้อมูลในกรมธรรม์ ผิด ต้องรีบติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยฯ เพื่อให้ออกเอกสารสลักหลัง
เอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้
1. สําเนาทะเบียนรถที่ถูกต้อง
2. ใบคําขอออกเอกสารแนบท้าย

กรณีเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์ชนกัน แต่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดต้องทําอย่างไร

กรณีเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์ชนกัน แต่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด ต้องทําอย่างไร..

1. อย่านํารถเคลื่อนย้าย ออกจากจุดเกิดอุบัติเหตุ (นอกจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้สั่ง)
2. ถ่ายรูปรถที่เกิดอุบัติเหตุ และจดทะเบียนรถ ของคู่กรณี หากมีกล้องหน้ารถเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
3. รอเจ้าหน้าที่สํารวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดอุบัติเหตุ และปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สํารวจภัยจะออกใบรับรองความเสียหายให้ ใบเคลม)
s หมายเหตุ : กรณีตกลงกันไม่ได้ ต้องไปที่สถานีตํารวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้ตัดสิน

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หาย

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หายควรทำอย่างไร ?

สามารถยื่นเรื่องขอกรมธรรม์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. แจ้งความเอกสารหายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยต้องระบุรายละเอียดข้อมูลประกันภัย อย่างชัดเจน เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เลขทะเบียนรถ หมายเลขตัวถัง ชื่อบริษัทประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ เลขที่ใบเสร็จ
2. นําใบแจ้งความ ยื่นติดต่อขอรับเอกสารกรมธรรม์ ที่บริษัทประกันภัย
หมายเหตุ : ทางบริษัทประกันภัย ออกเอกสารกรมธรรม์ฉบับจริง ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น กรณีเอกสารกรมธรรม์ฉบับจริงหาย ทางบริษัทประกันภัยจะออกเอกสารเป็นสําเนากรมธรรม์เท่านั้น

เกิดพายุ “ลูกเห็บตกใส่รถยนต์” เกิดความเสียหาย ? ทําประกันภัยประเภท 1 เคลมได้หรือไม่ ?

เกิดพายุ “ลูกเห็บตกใส่รถยนต์” เกิดความเสียหาย ? ทําประกันภัยประเภท 1 เคลมได้หรือไม่ ?

เคลมได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประเภท 1 คุ้มครองครอบคลุมถึงภัยที่ เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

กรณีรถมีประกันภัยประเภท 1 เกิดอุบัติเหตุ แต่คนขับไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ประกันภัยคุ้มครองไหม

กรณีรถมีประกันภัยประเภท 1 เกิดอุบัติเหตุ แต่คนขับไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ประกันภัยคุ้มครองไหม

กรณีเป็นฝ่ายถูก ประกันของคู่กรณี จะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดให้ตามปกติ
กรณีเป็นฝ่ายผิด ประกันจะไม่คุ้มครองความเสียหายให้กับรถคันที่ทําประกันภัย แต่จะคุ้มครองให้เฉพาะคู่กรณีตามปกติ
หมายเหตุ : ถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่เกิดอุบัติเหตุ เป็นประกันภัยประเภท 1 จะกลายเป็นประกันภัยประเภท 3 ทันที

ขณะขับรถ เกิดเหตุท่อนไม้จากรถบรรทุก หล่นใส่กระจกบังลมหน้า ทําให้กระจกแตกเสียหายทั้งบาน รถยนต์ทําประกันภัยประเภท 1 เคลมได้ไหม ?

ขณะขับรถ เกิดเหตุท่อนไม้จากรถบรรทุก หล่นใส่กระจกบังลมหน้า ทําให้กระจกแตกเสียหายทั้งบาน รถยนต์ทําประกันภัยประเภท 1 เคลมได้ไหม ?

สามารถเคลมประกันภัยได้ เนื่องจากประกันภัยประเภท 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ความเสียหายของรถยนต์
หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอย่างชัดเจน เช่น ทะเบียนรถของคู่กรณี วัน/เดือนปี เวลา สถานที่เกิดเหตุ หากมีกล้องหน้ารถ สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ บริษัทประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานได้

กรณีเด็กปั้มเติมน้ํามันรถผิด ทําประกันประเภท มีไว้ เคลมได้หรือไม่ ?

กรณีเด็กปั้มเติมน้ํามันรถผิด ทําประกันประเภท มีไว้ เคลมได้หรือไม่ ?

เคลมได้ ทําประกันภัยประเภท1 ให้ความคุ้มครอง กรณีเติมน้ํามันผิดเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่ง
หมายเหตุ : การแจ้งเคลมประกันภัยจะต้องมีหลักฐาน การเติมนามันผิดประเภทจริงจากทางปั้มน้ํามัน เช่น ใบเสร็จรับเงิน

รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV สามารถขอรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ

รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV สามารถขอรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ ร้อยละ 5-10% ของเบี้ยประกันภัยสูทธิโดยผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐาน ภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันที่ เอาประกันภัยในระยะเวลาที่ทําสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งกล้องไว้ตลอด ระยะเวลาสัญญาประกันภัย

เมื่อได้รับใบเคลมประกันภัยรถยนต์ ที่พนักงานเคลมออกให้ ต้องดําเนินการต่อไปอย่างไร..?

เมื่อได้รับใบเคลมประกันภัยรถยนต์ ที่พนักงานเคลมออกให้ ต้องดําเนินการต่อไปอย่างไร..?

ควรรีบนํารถเข้าจัดซ่อม ที่ศูนย์บริการ หรือ อู่ในเครือภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบเคลม

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ และเป็นฝ่ายถูก ต้องทําอย่างไร

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ และเป็นฝ่ายถูก ต้องทําอย่างไร

1. หากคู่กรณียอมรับผิด สามารถนํารถเข้าข้างทาง เพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจร
2. หากคู่กรณีไม่ยอมรับผิด อย่านํารถเคลื่อนย้าย ออกจากจุดเกิดอุบัติเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้สั่ง
3. ถ่ายรูปรถที่เกิดอุบัติเหตุ และจดทะเบียนคู่กรณี หากมีกล้องหน้ารถเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
4. ห้ามรับข้อเสนอชดใช้ใดๆ จากคู่กรณี รอจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยจะไปถึง และให้คําแนะนํา
5. รอเจ้าหน้าที่สํารวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดอุบัติเหตุ และปฏิบัติงานเสร็จสิ้น จะออกใบเคลมให้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เราต้องเตรียมอะไรบ้าง ก่อนโทรแจ้งเคลมประกันภัย

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เราต้องเตรียมอะไรบ้าง ก่อนโทรแจ้งเคลมประกันภัย

ข้อมูลเบื้องต้นในการแจ้งเคลมประกันภัย
1. เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ
2. ทะเบียนรถยนต์
3. ชื่อผู้ขับขี่ วัน/เวลา และสถานที่เกิดอุบัติเหตุ
4. รายละเอียดพยาน หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

ให้บุคคล ที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถยนต์ ยืมรถไปใช้งาน แล้วเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยคุ้มครองไหม ?

ให้บุคคล ที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถยนต์ ยืมรถไปใช้งาน แล้วเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยคุ้มครองไหม ?

ประกันภัยไม่คุ้มครอง ความเสียหายของรถยนต์ จากการขับขี่โดย บุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย

รถกระบะทําประกันภัยประเภท 1 ใช้งานส่วนบุคคล* เกิดอุบัติกาตูเป็นฝ่ายผิดชอบออกองช่องท้าย * ประกันภัยคุ้มครองไหม ?

รถกระบะทําประกันภัยประเภท 1 ใช้งานส่วนบุคคล* เกิดอุบัติกาตูเป็นฝ่ายผิดชอบออกองช่องท้าย * ประกันภัยคุ้มครองไหม ?

ไม่คุ้มครอง เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย ระบุการใช้งานส่วนบุคคล แต่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ไปใช้งานผิดประเภท ทางบริษัทประกันภัย จึงปฏิเสธความรับผิดชอบตาม เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

ทําประกันภัยประเภท 1 ขับรถเกิดอุบัติเหตุจนหม้อน้ํารั่ว

ทําประกันภัยประเภท 1 ขับรถเกิดอุบัติเหตุจนหม้อน้ํารั่ว แต่ฝืน ขับรถต่อจนเครื่องดับเอง (Knock) สามารถเคลมประกันภัยได้ไหม

ไม่สามารถเคลมประกันภัยได้ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว ลูกค้าไม่แจ้งเคลมประกันภัยทันที และยังฝืนนํารถไปใช้งานต่อ โดยไม่ซ่อมแซมบํารุงดูแลรักษา

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้เอาประกันภัย จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยในกรณีใดบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้เอาประกันภัย จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยในกรณีใดบ้าง

1. ส่วนลดประวัติดี กรณีไม่มีเคลม หรือมีเคลมแต่เป็นฝ่ายถูก จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยในปีถัดไป
2.การระบุติดตั้ง กล้อง CCTV รถคันที่เอาประกันภัยต้องติดตั้งกล้องหน้า รถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3. การกําหนดค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) ไว้ในกรมธรรม์ เพื่อขอรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย หากเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายผิด รถคันที่เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) ตามจํานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
4. การทําประกันภัยส่วนลดกลุ่ม มีเงื่อนไขดังนี้ - รถยนต์ 3 คันขึ้นไป - รถจดทะเบียนเป็นชื่อเดียวกัน - วันที่หมดอายุประกันภัยในเดือนเดียวกัน
5. การระบุชื่อผู้ขับขี่ สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด 2 ท่าน รถต้องใช้งานส่วนบุคคล (รหัสการใช้งาน 110) และต้องเป็นประกันภัยประเภท 1 เท่านั้น

ต่ออายุประกันภัยรถยนต์มีผลคุ้มครอง 3 เดือน หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ “ เนื่องจากขายรถยนต์” ต้องทําอย่างไร ?

ต่ออายุประกันภัยรถยนต์มีผลคุ้มครอง 3 เดือน หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ “ เนื่องจากขายรถยนต์” ต้องทําอย่างไร ?

สามารถติดต่อตัวแทน/นายหน้าประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยที่ต่ออายุประกันภัย แจ้งชื่อผู้เอาประกันภัย ทะเบียนรถ แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
เอกสารที่ใช้ในการแจ้งยกเลิก
1. กรมธรรม์ประกันภัย (ฉบับจริง)
2. สําเนาบัตรประชาชน (ชื่อผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
3. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้เอาประกัน)
หมายเหตุ : เมื่อทางบริษัทประกันภัยได้รับเอกสารตัวจริงครบ จึงจะทําการคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกัน

ประกันภัย TOYOTA CARE PHYD ขับดีลดให้ คืออะไร

ประกันภัย TOYOTA CARE PHYD “ขับดีลดให้” คืออะไร

เทคโนโลยี Tconnect ตัวช่วยวิเคราะห์ประมวลผล พฤติกรรมการขับขี่ และระยะทางการใช้รถ
ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลให้คะแนนการขับขี่รถด้วยความปลอดภัย
การเร่งความเร็ว
การเบรค
การเข้าโค้ง
ระยะทางในการขับขี่
การันตีส่วนลดประวัติดี 20 % (เฉพาะปีที่ 2)
ส่วนลดจากพฤติกรรมการขับขี่ และระยะทางสูงสุด 25 %
สามารถซ่อมศูนย์ Toyota ได้นานสูงสุด 8 ปี

สิทธิพิเศษ สําหรับประกันภัย TOYOTA CARE

สิทธิพิเศษ สําหรับประกันภัย TOYOTA CARE

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Call Center 0-2305-4444
ฟรี บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ฟรี บริการเติมน้ำมัน 2 ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน 10 ลิตร
บริการหารถทดแทน
ฟรี บริการยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
กรณีล็อกรถโดยไม่ตั้งใจ
บริการด้านงานซ่อมด้วยอะไหล่แท้
ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีรถเสียฉุกเฉิน
การันตีซ่อมศูนย์บริการตัวถังและสีที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศ