สาระน่ารู้ Q&A ประกันภัย

ใบเคลมหาย ควรทําอย่างไร ?

 • 1. ติดต่อไปยังบริษัทประกันภัย ที่ท่านดําเนินการต่อประกันภัยไว้เพื่อขอเลขที่ใบเคลมที่สูญหาย
 • 2. ติดต่อสถานีตํารวจ เพื่อลงบันทึกประจําวัน ระบุรายละเอียดใบเคลมที่สูญหาย (ระบุชื่อผู้เอาประกันภัย, ทะเบียนรถ, ชื่อบริษัทประกันภัย, เลขที่ใบเคลมที่สูญหาย)
 • 3. นําใบบันทึกประจําวันมาติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อขอสําเนาใบเคลม
 • 4. นําสําเนาใบเคลมที่ได้จากบริษัทประกันภัย มาทําเรื่องเคลมประกันที่ศูนย์ซ่อมมาตรฐานหรืออู่ในเครือบริษัทประกันของท่านเพื่อทําการจัดซ้อมเคลมต่อไป

ใบขับขี่หมดอายุ เคลมประกันภัยได้หรือไม่ ?

 • 1. ในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุเกิดอุบัติเหตุประกันภัยจะคุ้มครองตามปกติ โดยผู้เอาประกันต้องตรวจสอบ ประเภทประกันภัยที่ได้ทําไว้กับบริษัทประกันว่าเป็นประเภทใด เช่น ประกันชั้น 1 จะคุ้มครองผู้ประสบเหตุ รถเฉียวชนทั้งในส่วนของคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้
 • 2. ในกรณีที่ผู้ประสบเหตุไม่มีใบขับขี่ ประกันจะจ่ายค่าคุ้มครองหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่กรณีเท่านั้น ส่วนรถของผู้เอาประกันต้องดําเนินการจัดซ่อมเอง เนื่องจากผู้ประสบเหตุไม่มีใบขับขี่จึงไม่สามารถใช้ สิทธิเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเหตุผลที่ว่า บุคคลใดที่ไม่เคยได้รับ การอนุญาตหรือผ่านการอบรมในการสอบใบขับขี่ มานั้นไม่มีสิทธิ์ ในการขับขี่รถบนท้องถนนตามกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติไว้

Excess คืออะไร ?

 • Excess คือข้อกำหนดทั่วไป ที่เป็นค่าเงื่อนไข ตามกฎหมายที่ลูกค้าต้องร่วมรับผิดชอบกรณีผิดเงื่อนไข ยกตัวอย่าง เช่น กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ไว้แต่ขณะเกิดเหตุผู้ขับขี่ไม่ใช่ชื่อที่ระบุไว้ ค่า Excess 6,000 บาท สําหรับซ่อมรถคันที่เอาประกันภัย ค่า Excess 2,000 บาท สําหรับทรัพย์สินของคู่กรณี *ยกเว้นรถคันที่เอาประกันภัยไม่ได้เป็นฝ่ายประมาท ไม่ต้องจ่ายค่า Excess ตามเงื่อนไขด้านบน*

Deductibel คืออะไร ?

 • Deductibel คือ เงื่อนไขที่ลูกค้ากําหนดเองเพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ยกตัวอย่าง เช่น เบี้ยประกันภัยเดิม 15,000 บาท ลูกค้ากําหนดค่าเสียหายส่วนแรก ในส่วนความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเอาประกันของ 2,000 บาท เบี้ยประกันใหม่จะเป็น 13,000 บาท *เมื่อเกิดอุบัติเหตุลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่า Deductibel 2,000 บาท ส่วนที่เกินจาก 2,000 บาท บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ

การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติม ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบหรือไม่..?

 • ต้องแจ้งบริษัทประกันภัยให้ทราบ กรณีลูกค้ามีการติดตั้งอุปกรณ์ ตกแต่งเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากตัวรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงาน เช่น ล้อแม็กซ์ ฟิล์มกรองแสง สปอยเลอร์ สเกิร์ต เป็นต้น เพื่อให้มีความคุ้มครองของอุปกรณ์ตกแต่งที่มีการติดตั้งมา

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถคืออะไร

 • กองทุนที่รัฐบาลจัดให้เพื่อเป็นสวัสดิการ สําหรับประชาชนที่ประสบภัยจากรถ และเป็นหลักประกันให้กับสถานพยาบาลทุกแห่ง ว่าจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน เพื่อความรวดเร็วในการรักษา ของผู้ประสบภัยจากรถ

กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่ม ความคุ้มครอง อะไรบ้าง ?

ความคุ้มครองสูงสุด วงเงินคุ้มครองเดิม วงเงินคุ้มครองใหม่
กรณีเสียชีวิต 300,000 500,000
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือ สูญเสียอวัยวะ 200,000 - 300,000 200,000 - 500,000
กรณีผู้ประสบภัยต้องใช้กะโหลก ศีรษะเทียมได้รับความคุ้มครอง สูงสุด - 250,000

ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ปรับเพิ่มความคุ้มครองอะไรบ้าง ? สําหรับกรมธรรม์ที่ทําสัญญาตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

ความคุ้มครองสูงสุด
ความคุ้มครองเดิม ความคุ้มครองใหม่
ต้องพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริง ไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริง
จ่ายตามฐานานุรูปของผู้ประสบภัย ขั้นต่ำ 100,000 บาท หรือ 300,000 บาท ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จ่ายขั้นต่ำ 500,000 - 2,000,000 บาท ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ส่วนเกิน 2,000,000 บาท พิสูจน์ความเสียหายที่ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย
ปรับเบี้ยประกันเพิ่มสำหรับรถบางประเภท เพื่อให้เป็นไปตามความเสี่ยงภัย

ชื่อผู้เอาประกัน กับผู้ใช้รถจริงเป็นคนละคนกัน ประกันคุ้มครองหรือไม่ ?

 • ชื่อผู้เอาประกันควรเป็นชื่อเจ้าของตามรายการจดทะเบียนรถ แต่ความคุ้มครองของ ประกันภัยรถยนต์นั้นติดไปกับตัวรถ ไม่ได้ติดกับตัวผู้เอาประกัน เช่น กรณีที่มีการขายรถต่อไปแล้ว ความคุ้มครองก็ยังมีผลอยู่จนกว่ากรมธรรม์จะ หมดอายุ ดังนั้นการใช้งานจริง ใครขับก็ได้รับความคุ้มครองเหมือนกัน ทั้งนี้มีใบขับขี่ และหน้าตารางกรมธรรม์เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้น ฯลฯ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ** หมายเหตุ หากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด สามารถเคลมได้ก็ต่อเมื่อผู้ขับขี่เป็นชื่อที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์เท่านั้น

การเคลมสด คืออะไร ? และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการแจ้งเคลม

เคลมสด คือ หลักฐานประกอบการเคลม
- เคลมที่ต้องเรียกพนักงานตรวจสอบความเสียหายทุกครั้ง - ใบเคลมประกัน หรือใบรับรองความเสียหาย
- กรณีเกิดเหตุรถชน มีคู่กรณี หรือมีผู้บาดเจ็บ หรือรถชนเสียหายหนัก - ใบขับขี่พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
- หน้าตารางกรมธรรม์ประกัน
- พนักงานตรวจสอบความเสียหายออกใบหลักฐานในการติดต่อค่าเสียหาย เพื่อนําไปติดต่อจัดซ่อม - สําเนาทะเบียนรถ

การเคลมแห้ง คืออะไร ? และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการแจ้งเคลม

เคลมแห้ง คือ หลักฐานประกอบการเคลม
- เคลมที่ไม่ต้องเรียกพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุออกตรวจ (ยกเว้นบริษัทประกันบางแห่ง) - ใบเคลมประกัน หรือใบรับรองความเสียหาย
- กรณีรถประกันเสียหายเล็กน้อยไม่มีคู่กรณี - ใบขับขี่พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
- หน้าตารางกรมธรรม์ประกัน
- สามารถใช้กับประกันภัย ประเภท 1 เท่านั้น เข้าไปติดต่อจัดซ่อม ที่ศูนย์บริการตัวถังและสี หรืออู่ในเครือของบริษัทประกันภัยได้เลย - สําเนาทะเบียนรถ

ควรทําอย่างไรในกรณีรถหาย ?

 • ขั้นตอนการแจ้งรถยนต์สูญหาย
 • ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความที่สถานีตํารวจ ท้องที่เกิดเหตุรถสูญหาย
 • ขั้นตอนที่ 2 แจ้งสายด่วนรถหาย เบอร์โทรศัพท์ 1192 WWW.รถหาย.com
 • ขั้นตอนที่ 3 แจ้งประกันภัย วันเวลา สถานที่เกิดเหตุรถสูญหาย ทะเบียนรถยนต์ ชื่อผู้เอาประกัน เลขที่กรมธรรม์
 • ขั้นตอนที่ 4 กรณีที่รถยังติดเช่าซื้อ แจ้งไปยังไฟแนนซ์ เพื่อให้ทางไฟแนนซ์ ทําหนังสือมอบอํานาจ มาแจ้งความ

ทําประกันภัยประเภท 1 เกิดอุบัติเหตุ คู่กรณี “ชนแล้วหนี” ควรทําอย่างไร ?

 • ** หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยคู่กรณีทําการหลบหนี คนส่วนใหญ่มักจะตกใจและทํา อะไรไม่ถูก เราควรตั้งสติให้ดีก่อนและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ **
 • 1. จดจําข้อมูลรถคู่กรณีให้มากที่สุด โดยเฉพาะ "ทะเบียนรถ" -- เขียน ถ่ายรูปไว้ เช็คจากกล้องหน้ารถ (ถ้ามี) หรือ เช็คจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
 • 2. โทรแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยที่ท่านถือกรมธรรม์อยู่ บริษัทประกันภัยบันทึกการเกิดเหตุ และส่งเจ้าหน้าที่สํารวจภัยมาพบท่าน
 • 3. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อลงบันทึกประจําวัน เก็บหลักฐานบันทึกประจําวัน เพื่อประกอบการเคลมประกันภัย

เพื่อน ยืมรถยนต์ไปขับ แล้วเกิดชนคนเสียชีวิต “ประกันภัย" คุ้มครองไหม?

 • ถ้าทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และ พ.ร.บ. ประกันคุ้มครองแน่นอน!! บริษัทประกันจะถือว่าคนที่ขับขี่รถยนต์ คันนั้นต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้เอาประกันและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตน เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันเอง และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามกรมธรรม์ ทายาทของผู้เสียชีวิตจําได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจาก บริษัทประกันภัย ในวงเงินสูงสุด แต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ "ขอสงวนสิทธิ์กรมธรรม์จะต้องเป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่เท่านั้น"

นายเขียว ได้ทําประกันภัย ประเภn 2 พิเศษ ต่อมา ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าว ไปชนรถยนต์ของนายขาว ซึ่งมีราคาแพง บริษัทประกันภัย รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือไม่ ?

 • บริษัทประกันภัย จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน วงเงินที่บริษัทประกันภัย ระบุไว้ในกรมธรรม์

การทําประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่

 • สามารถระบุชื่อได้ไม่เกิน 2 ท่าน โดยผู้เอาประกันภัยจะได้ส่วนลด ค่าเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุดังนี้ ?
ส่วนลดค่าเบี้ย ตามช่วงอายุผู้ขับขี่
ผู้ขับขี่อายุ 18 - 24 ปี ส่วนลดเบี้ย 5 %
ผู้ขับขี่อายุ 25 - 35ปี ส่วนลดเบี้ย 10 %
ผู้ขับขี่อายุ 36 – 50 ปี ส่วนลดเบี้ย 15 %
ผู้ขับขี่อายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนลดเบี้ย 20 %

หลักเกณฑ์ : โดยให้ใช้อัตราส่วนลด ผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยเป็นหลัก

กรณี ทําประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 เกิดเหตุขับรถยนต์ถอยชนรั้วบ้านของตนเอง ทําให้รั้วบ้านและรถยนต์คันที่ทําประกันภัยเกิดความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทประกันภัย จะรับผิดชอบอย่างไร..?

 • บริษัทประกันภัยรับผิดชอบรถยนต์คันที่ทําประกันภัย แต่ไม่รับผิดชอบรั้วบ้านเนื่องจากเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยไม่ใช่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์คือใคร...?

 • ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ระบุไว้สําหรับเป็นผู้รับสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์สูญหาย หรือ เสียหายสิ้นเชิงต้องคืนทุนประกันภัย