ค้นหาบทความ

หมวดหมู่

 ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์(20)
 บทความทั่วไป(71)
 เทคนิคเกี่ยวกับรถ(42)
 ถาม-ตอบที่น่าสนใจ(10)
 ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค(79)
 อะไหล่(21)
 การดูแลรักษารถ(58)
 การใช้รถ(81)
 Camry Hybrid(13)
 อื่นๆ(34)

บทความล่าสุด

รถยนต์ไฮบริด การใช้โหมด EV บ่อย ๆ จะทำให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ?
ลูกปืนล้อเสื่อมสภาพจะทราบได้อย่างไร ?
ลูกปืนล้อ มีหน้าที่อะไร?
ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถ
โครงสร้าง TNGA มีส่วนใดเป็น องค์ประกอบที่ทำให้มีความสุนทรียภาพ แห่งการเดินทางอย่างแท้จริง ?
ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ
อุปกรณ์ที่น่าสนใจ ในฟอร์จูนเนอร์
VIOS 2019
Body Control with Torque Cemand คืออะไร
ราคารถ (โตโยต้า) ที่น่าสนใจ ตอนที่ 3
VENTURY & COMMUTER 2018
New Camry 2018
เพิ่มใหม่ ไฉไล กว่าเดิม กับ YARIS SEDAN ATIV และ HATCHBACK
มาอีกแล้วครับ REVO 2018
VIOS GT STREET
ตอกย้ำกับคำว่า REVO
TNGA คืออะไร?
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ
กล้องวีดีโอ ติดรถยนต์ของโตโยต้า
เบรกมือแบบไฟฟ้า

 

พรบ.รถยนต์ : หมวด 2 ภาษีประจำปี

เมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2550เวลา10:57:16 บทความทั้งหมด   แสดงความคิดเห็น(1)

หมวด 2
ภาษีประจำปี
-------
 

      มาตรา 29 ภาษีประจำปีสำหรับรถมีอัตราตามที่กำหนดไว้ท้ายพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
      (1) รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนมาแล้วห้าปีนับแต่ปีที่จดทะเบียนครั้งแรก ให้ได้รับการลดหย่อนภาษี
ประจำปีในปีต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ ดังต่อไปนี้
      ปีที่หก ร้อยละสิบ
      ปีที่เจ็ด ร้อยละยี่สิบ
      ปีที่แปด ร้อยละสามสิบ
      ปีที่เก้า ร้อยละสี่สิบ
      ปีที่สิบและปีต่อ ๆ ไป ร้อยละห้าสิบ
      (2) รถซึ่งใช้ล้ออย่างอื่นนอกจากยางกลวง ให้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากอัตราที่กำหนดไว้อีกกึ่งหนึ่ง
      มาตรา 29 ทวิ(1) ในกรณีที่รถยนตร์คันใดไม่ใช้เครื่องยนตร์ลูกสูบที่จะคำนวณความจุของกระบอกสูบได้ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของกระบอกสูบหรือเครื่องยนตร์ ให้เทียบเป็นความจุของกระบอกสูบ หรือคำนวณความจุตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง
      มาตรา 29 ตรี(2) ในการกำหนดความจุของกระบอกสูบของรถยนตร์ เพื่อชำระภาษีประจำปีให้นายทะเบียนประกาศความจุของกระบอกสูบของรถยนตร์แต่ละแบบไว้ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม  ในกรณีที่ประกาศตามวรรคหนึ่งไม่ครอบคลุมถึงแบบของรถยนตร์คันใดให้นายทะเบียนเก็บภาษีประจำปีโดยถือความจุของกระบอกสูบ ตามหนังสือคู่มือประจำรถยนตร์ของรถยนตร์คันนั้น ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับรอง และให้นายทะเบียนดำเนินการประกาศความจุของกระบอกสูบของรถยนตร์คันดังกล่าวต่อไป

      ประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
      มาตรา 30 ให้รถที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนตามมาตรา 8 และรถที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา 9 ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีประจำปีด้วย
      มาตรา 31 ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร ให้รัฐมนตรีมีอำนาจลดภาษีประจำปีสำหรับรถในเขตท้องที่ใดหรือในกรณีใดลงจากอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรา 29 ได้

      การลดตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
      มาตรา 32 เจ้าของรถมีหน้าที่เสียภาษีประจำปี
      ภาษีประจำปีให้เสียล่วงหน้าคราวละหนึ่งปี ถ้ามิได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าของรถนั้นชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ
      รถใดที่เสียภาษีประจำปีสำหรับปีใด แม้ในปีนั้นจะไม่ได้ใช้ เจ้าของรถก็ไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษี ถ้าเปลี่ยนเจ้าของรถในปีใด เจ้าของใหม่ไม่ต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับรถนั้นในปีนั้นอีก
      มาตรา 33 ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถหรือเปลี่ยนการใช้รถผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ในระหว่างปี ถ้าเป็นเหตุให้เสียภาษีลดลง เจ้าของรถไม่มีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีส่วนที่เสียเกิน แต่ถ้าต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น เจ้าของรถต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นให้ครบถ้วนถูกต้องเมื่อจะต้องขอจดทะเบียน
      มาตรา 34 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้ก็ต้องเสียประจำปีตามมาตรา 29 หรือมาตรา 31 แล้วแต่กรณี และมาตรา 32 เว้นแต่เจ้าของรถจะแจ้งการไม่ใช้ต่อนายทะเบียนก่อนถึงกำหนดเสียภาษีประจำปีครั้งต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
      มาตรา 35 ผู้ใดมีหน้าที่เสียภาษีประจำปีแล้วไม่เสียภาษีประจำปีภายในเวลาที่กำหนด นายทะเบียนอาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ นั้นนำเงินไปชำระภาษีประจำปีให้ถูกต้องครบถ้วน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
      ในกรณีที่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีอำนาจยึดรถนั้นไว้ได้
      มาตรา 36(1) นายทะเบียนมีอำนาจออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถนำรถไปตรวจ ณ ที่ทำการของ นายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
      มาตรา 37(2) นายทะเบียนและผู้ตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเข้าตรวจในที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีรถค้างชำระภาษีประจำปีและยึดรถนั้นไว้เพื่อตรวจสอบได้

      การเข้าตรวจตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
      มาตรา 38(3) ในกรณีที่ผู้ตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้ตรวจและยึดตามมาตรา 37 ให้นำส่งนายทะเบียนโดยมิชักช้า และให้นำมาตรา 35 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
      มาตรา 39 รถที่ยึดมาตามมาตรา 35 วรรคสอง หรือมาตรา 37 ให้นายทะเบียนเก็บรักษาไว้สิบห้าวัน ถ้าเจ้าของรถไม่นำเงินภาษีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดรถไปชำระให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้จัดการขายทอดตลาดรถนั้น
      (4)ในการขายทอดตลาด ห้ามมิให้นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเข้าสู้ราคา
      ถ้าขายทอดตลาดได้เงินเกินค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการยึดและขายรถ ให้คืนเงินที่เหลือแก่เจ้าของรถ
      มาตรา 40 ผู้ใดแจ้งความนำจับรถที่เจ้าของรถมิได้ชำระภาษีประจำปีภายในเวลาที่กำหนด เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ผู้นั้นได้รับรางวัลนำจับในอัตราร้อยละหกสิบของจำนวนเงินเพิ่มของภาษีที่ต้องชำระ
      มาตรา 41(1) เงินภาษีประจำปีรวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่จัดเก็บได้ในกรุงเทพมหานครให้ตกเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร ส่วนในจังหวัดอื่นให้ตกเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลในจังหวัดนั้น เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ขึ้นด้านบน   ส่งบทความนี้ให้เพื่อน   สั่งพิมพ์หน้านี้   แสดงความคิดเห็น(1)

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 เติมน้ำมันให้คุ้มค่าที่สุด
 อากาศสะอาดในออฟฟิศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 เทเลมาติกส์ วันนี้ยังไม่มีในไทย
 พรบ.จราจรทางบก : สัญญาณจราจรฯ
 สนุกกับงานสำราญสุข
แสดงความคิดเห็นในเรื่อง "พรบ.รถยนต์ : หมวด 2 ภาษีประจำปี"

ความคิดเห็น (1)

ความคิดเห็นที่ 1
 วัน  [g-5000@hotmail.com]
เมื่อ 2010-02-18 16:37:48
กรณี รถขาดการต่อภาษี แล้วไช้ไปทำธุระ ถูกตำรวจจับแล้วแจ้งข้อหา
ไม่แสดงหลักฐาน ถูกปรับ 300 มากกว่านั้น (แล้วแต่ตำรวจ) ซึ้งถ้าเราเสียภาษีช้าจะโดนปรับอยู่แล้ว 20% ของภาษีอยู่แล้ว
ในกรณีนี้
1. ตรวจทำถูกต้องกฎหมายหรือไม่ ถ้าถูกเราขอใบเสร็จไปหักจากค่าปรับตอนต่อทะเบียนได้หรือไม่
2. ถ้าไม่ถูกเราเรียกร้องกับหน่วยงานใหนได้บ้าง
3. ยึดใบขับขี่ แล้วเขียนใบสั่งการกระทำผิดตามข้อหาที่มีอยู่ในใบสั่ง ซื่งเราไม่ได้ทำผิด จะแก้ไขแบบใหน
4.การที่ตำรวจล๊อกล้อรถ ในซอยซึงไม่ได้จอดกรีดขวางตอน อ้างห้ามจอด กรีดขวางจรราจรตอน 2ทุ่ม ต้องนั้งแท็กซีไปเสียค่าปรับที่โรงพักไกลมากๆ
กรณีนี้ เสียค่าปรัปไ 500บาท เราถ่ายรูปที่จอดรถและบริเวณโดยรอบไปให้ดู แต่ตำรวจที่สน.บอกไม่สน ไม่เสียก็ไม่ต้องเอารถไป ซะงันถ้าเป็นผู้หญิง หรือลูกเมียเขาบ้างจะเป้นไงนะ

ขอขอบคุณครับ
จากคนอยากรู้ ผู้มีความรู้น้อย


1