ค้นหาบทความ

หมวดหมู่

 ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์(20)
 บทความทั่วไป(71)
 เทคนิคเกี่ยวกับรถ(42)
 ถาม-ตอบที่น่าสนใจ(6)
 ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค(77)
 อะไหล่(21)
 การดูแลรักษารถ(58)
 การใช้รถ(80)
 Camry Hybrid(13)
 อื่นๆ(34)

บทความล่าสุด

VIOS 2019
Body Control with Torque Cemand คืออะไร
ราคารถ (โตโยต้า) ที่น่าสนใจ ตอนที่ 3
VENTURY & COMMUTER 2018
New Camry 2018
เพิ่มใหม่ ไฉไล กว่าเดิม กับ YARIS SEDAN ATIV และ HATCHBACK
มาอีกแล้วครับ REVO 2018
VIOS GT STREET
ตอกย้ำกับคำว่า REVO
TNGA คืออะไร?
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ
กล้องวีดีโอ ติดรถยนต์ของโตโยต้า
เบรกมือแบบไฟฟ้า
ความหมาย..ป้ายสัญลักษณ์
ราคารถ (โตโยต้า) ที่น่าสนใจ ตอนที่ 2
ที่สุดของความหรู คู่ผู้นำ
โตโยต้า C-HR มาแล้วครับ ตอนที่ 2
C-HR มาแล้วครับ ตอนที่ 1
โตโยต้า C-HR มาแล้วครับ
ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง ทำไมต้องแจ้งบริษัทประกันภัย ?

 

พรบ.รถยนต์ : หมวด 2 ภาษีประจำปี

เมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2550เวลา10:57:16 บทความทั้งหมด   แสดงความคิดเห็น(1)

หมวด 2
ภาษีประจำปี
-------
 

      มาตรา 29 ภาษีประจำปีสำหรับรถมีอัตราตามที่กำหนดไว้ท้ายพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
      (1) รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนมาแล้วห้าปีนับแต่ปีที่จดทะเบียนครั้งแรก ให้ได้รับการลดหย่อนภาษี
ประจำปีในปีต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ ดังต่อไปนี้
      ปีที่หก ร้อยละสิบ
      ปีที่เจ็ด ร้อยละยี่สิบ
      ปีที่แปด ร้อยละสามสิบ
      ปีที่เก้า ร้อยละสี่สิบ
      ปีที่สิบและปีต่อ ๆ ไป ร้อยละห้าสิบ
      (2) รถซึ่งใช้ล้ออย่างอื่นนอกจากยางกลวง ให้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากอัตราที่กำหนดไว้อีกกึ่งหนึ่ง
      มาตรา 29 ทวิ(1) ในกรณีที่รถยนตร์คันใดไม่ใช้เครื่องยนตร์ลูกสูบที่จะคำนวณความจุของกระบอกสูบได้ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของกระบอกสูบหรือเครื่องยนตร์ ให้เทียบเป็นความจุของกระบอกสูบ หรือคำนวณความจุตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง
      มาตรา 29 ตรี(2) ในการกำหนดความจุของกระบอกสูบของรถยนตร์ เพื่อชำระภาษีประจำปีให้นายทะเบียนประกาศความจุของกระบอกสูบของรถยนตร์แต่ละแบบไว้ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม  ในกรณีที่ประกาศตามวรรคหนึ่งไม่ครอบคลุมถึงแบบของรถยนตร์คันใดให้นายทะเบียนเก็บภาษีประจำปีโดยถือความจุของกระบอกสูบ ตามหนังสือคู่มือประจำรถยนตร์ของรถยนตร์คันนั้น ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับรอง และให้นายทะเบียนดำเนินการประกาศความจุของกระบอกสูบของรถยนตร์คันดังกล่าวต่อไป

      ประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
      มาตรา 30 ให้รถที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนตามมาตรา 8 และรถที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา 9 ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีประจำปีด้วย
      มาตรา 31 ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร ให้รัฐมนตรีมีอำนาจลดภาษีประจำปีสำหรับรถในเขตท้องที่ใดหรือในกรณีใดลงจากอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรา 29 ได้

      การลดตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
      มาตรา 32 เจ้าของรถมีหน้าที่เสียภาษีประจำปี
      ภาษีประจำปีให้เสียล่วงหน้าคราวละหนึ่งปี ถ้ามิได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าของรถนั้นชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ
      รถใดที่เสียภาษีประจำปีสำหรับปีใด แม้ในปีนั้นจะไม่ได้ใช้ เจ้าของรถก็ไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษี ถ้าเปลี่ยนเจ้าของรถในปีใด เจ้าของใหม่ไม่ต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับรถนั้นในปีนั้นอีก
      มาตรา 33 ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถหรือเปลี่ยนการใช้รถผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ในระหว่างปี ถ้าเป็นเหตุให้เสียภาษีลดลง เจ้าของรถไม่มีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีส่วนที่เสียเกิน แต่ถ้าต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น เจ้าของรถต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นให้ครบถ้วนถูกต้องเมื่อจะต้องขอจดทะเบียน
      มาตรา 34 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้ก็ต้องเสียประจำปีตามมาตรา 29 หรือมาตรา 31 แล้วแต่กรณี และมาตรา 32 เว้นแต่เจ้าของรถจะแจ้งการไม่ใช้ต่อนายทะเบียนก่อนถึงกำหนดเสียภาษีประจำปีครั้งต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
      มาตรา 35 ผู้ใดมีหน้าที่เสียภาษีประจำปีแล้วไม่เสียภาษีประจำปีภายในเวลาที่กำหนด นายทะเบียนอาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ นั้นนำเงินไปชำระภาษีประจำปีให้ถูกต้องครบถ้วน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
      ในกรณีที่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีอำนาจยึดรถนั้นไว้ได้
      มาตรา 36(1) นายทะเบียนมีอำนาจออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถนำรถไปตรวจ ณ ที่ทำการของ นายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
      มาตรา 37(2) นายทะเบียนและผู้ตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเข้าตรวจในที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีรถค้างชำระภาษีประจำปีและยึดรถนั้นไว้เพื่อตรวจสอบได้

      การเข้าตรวจตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
      มาตรา 38(3) ในกรณีที่ผู้ตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้ตรวจและยึดตามมาตรา 37 ให้นำส่งนายทะเบียนโดยมิชักช้า และให้นำมาตรา 35 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
      มาตรา 39 รถที่ยึดมาตามมาตรา 35 วรรคสอง หรือมาตรา 37 ให้นายทะเบียนเก็บรักษาไว้สิบห้าวัน ถ้าเจ้าของรถไม่นำเงินภาษีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดรถไปชำระให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้จัดการขายทอดตลาดรถนั้น
      (4)ในการขายทอดตลาด ห้ามมิให้นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเข้าสู้ราคา
      ถ้าขายทอดตลาดได้เงินเกินค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการยึดและขายรถ ให้คืนเงินที่เหลือแก่เจ้าของรถ
      มาตรา 40 ผู้ใดแจ้งความนำจับรถที่เจ้าของรถมิได้ชำระภาษีประจำปีภายในเวลาที่กำหนด เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ผู้นั้นได้รับรางวัลนำจับในอัตราร้อยละหกสิบของจำนวนเงินเพิ่มของภาษีที่ต้องชำระ
      มาตรา 41(1) เงินภาษีประจำปีรวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่จัดเก็บได้ในกรุงเทพมหานครให้ตกเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร ส่วนในจังหวัดอื่นให้ตกเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลในจังหวัดนั้น เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ขึ้นด้านบน   ส่งบทความนี้ให้เพื่อน   สั่งพิมพ์หน้านี้   แสดงความคิดเห็น(1)

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 ข้อระวัง..สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ
 ภัยจากโคเลสเตอรอล( Cholesterol )
 พรบ.รถยนต์ : หมวด 3 ใบอนุญาตขับรถ
 โทรศัพท์มือถือทุกค่ายสามารถไปขอแก้อีมี่ได้
 การดื่มน้ำอย่างถูกวิธี
แสดงความคิดเห็นในเรื่อง "พรบ.รถยนต์ : หมวด 2 ภาษีประจำปี"

ความคิดเห็น (1)

ความคิดเห็นที่ 1
 วัน  [g-5000@hotmail.com]
เมื่อ 2010-02-18 16:37:48
กรณี รถขาดการต่อภาษี แล้วไช้ไปทำธุระ ถูกตำรวจจับแล้วแจ้งข้อหา
ไม่แสดงหลักฐาน ถูกปรับ 300 มากกว่านั้น (แล้วแต่ตำรวจ) ซึ้งถ้าเราเสียภาษีช้าจะโดนปรับอยู่แล้ว 20% ของภาษีอยู่แล้ว
ในกรณีนี้
1. ตรวจทำถูกต้องกฎหมายหรือไม่ ถ้าถูกเราขอใบเสร็จไปหักจากค่าปรับตอนต่อทะเบียนได้หรือไม่
2. ถ้าไม่ถูกเราเรียกร้องกับหน่วยงานใหนได้บ้าง
3. ยึดใบขับขี่ แล้วเขียนใบสั่งการกระทำผิดตามข้อหาที่มีอยู่ในใบสั่ง ซื่งเราไม่ได้ทำผิด จะแก้ไขแบบใหน
4.การที่ตำรวจล๊อกล้อรถ ในซอยซึงไม่ได้จอดกรีดขวางตอน อ้างห้ามจอด กรีดขวางจรราจรตอน 2ทุ่ม ต้องนั้งแท็กซีไปเสียค่าปรับที่โรงพักไกลมากๆ
กรณีนี้ เสียค่าปรัปไ 500บาท เราถ่ายรูปที่จอดรถและบริเวณโดยรอบไปให้ดู แต่ตำรวจที่สน.บอกไม่สน ไม่เสียก็ไม่ต้องเอารถไป ซะงันถ้าเป็นผู้หญิง หรือลูกเมียเขาบ้างจะเป้นไงนะ

ขอขอบคุณครับ
จากคนอยากรู้ ผู้มีความรู้น้อย


1